Instruments per a l'estudi del Dret:
Recursos jurídics a Internet
(pàgina 4)

 

  • Introducció
  • Índexs
  • Legislació
  • Jurisprudència
  • Publicacions
  • Webs institucionals
  • Recerca

Jurisprudència

En el Dret espanyol, a diferència del Dret d'altres països, les sentències judicials (el que tècnicament anomenem jurisprudència) no són una font del Dret, sinó que tenen un valor merament complementari (article 1.6 del Codi Civil). Això significa que els jutges han de fonamentar les seves decisions, en primer lloc, en la llei, i que no estan vinculats pel fet que un cas similar s'hagi resolt d'una determinada manera en una ocasió anterior. No obstant això, el cert és que l'estudi de la jurisprudència és de gran utilitat, no només perquè ens mostra el Dret en la seva aplicació pràctica, sinó perquè moltes vegades els òrgans judicials es veuen obligats a resoldre sobre qüestions que no apareixen regulades en la llei o que ho estan d'una forma poc clara o fins i tot contradictòria. 

El problema és que no tenim accés a la major part de les sentències que es dicten en aquest país. No existeix una publicació que les reculli totes, però també hem de tenir present que tampoc ens interessen totes. El nostre objectiu hauria de ser conèixer què han dit els tribunals més importants, això és, el Tribunal Suprem, els Tribunals Superiors de Justícia i en últim lloc, però no per això menys important, el Tribunal Constitucional.

A) El Tribunal Suprem

A banda de les bases de jurisprudència que requereixen una subscripció prèvia, i que són de pagament, com són les de l'Editorial Aranzadi (http://www.aranzadi.es), existeixen algunes pàgines mitjançant les quals podem estar més o menys al dia dels nous pronunciaments del Tribunal Suprem. Es tracta, fonamentalment, de revistes que contenen una secció de jurisprudència i que publiquen a la xarxa, en general per un temps limitat, una selecció de les últimes sentències que consideren d'interès. Poden destacar-se les revistes del grup La Ley-Actualidad (http://www.laley.net/) o el Diario Jurídico Aranzadi (http://www.aranzadi.es/online/publicaciones/aja/diario/activos/entrada_diario.html), entre altres. La web de "El Derecho" (http://www.elderecho.es) conté també sentències del Tribunal Suprem, ordenades cronològicament i, el que és molt important, a text complet. (Malauradament, altres publicacions suprimeixen una cosa tan necessària com són els fets del cas, continguts en els "Antecedents de fet". Això provoca que de vegades sigui molt difícil entendre correctament per què els jutges han decidit en un determinat sentit). 

B) Els Tribunals Superiors de Justícia

La jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es troba al Projecte Norma Civil (http://civil.udg.edu/normacivil/tsjc/). 

C) El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional publica les seves últimes sentències, a text complet, a Internet: (http://www.tribunalconstitucional.es/JC.htm). 

D) Altres

Vegeu la secció "Jurisprudència" de Pàgina Jurídica (http://civil.udg.edu/pagina/dikasterion.htm).

(segueix)

(pàgina 1) (pàgina 2) (pàgina 3)

 

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -