Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Novetats 2004

Anterior Amunt Següent

   

Les novetats més recents apareixen primer:

Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos
(BOE núm. 226, de 18-9-2008, pp. 31491-31493)
 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
(BOE núm. 314, de 30-12-2004, pp. 42334-42338).

Esta Ley modifica el art. 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista y le añade una disposición transitoria segunda.
 

Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum
(DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26609)
 

Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local
(DOGC núm. 4291, de 30-12-2004, p. 26612).

Aquesta llei:
- modifica els arts. 9, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 108, 112, 114, 129, 130, 131, 132, 136, 151, 156, 158, 164, 169, 179, 191, 197, 198, 199, 200, 204, 207, 210, 216, les disposicions transitòries 1a, 2a i 5a, i el títol del capítol I del títol V de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme;
- afegeix l'art. 69 bis, les disposicions addicionals 8a, 9a, 10a, 11a, 12a i 13a i les disposicions transitòries 10a i 11a de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme;
- elimina l'art. 27 i l'apartat 1 de la disposició transitòria 4a de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme;
- substitueix les remissions que els arts. 128, 142, 202 i 205 de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme fan a altres articles d'aquesta mateixa Llei.
 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(BOE núm. 313, de 29-12-2004, pp. 42166-42197).

Aquesta Llei Orgànica:

- afegeix un art. 49 bis a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- modifica l'art. 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, i afegeix un nou apartat al seu art. 25 i una disposició adicional.
 

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 16 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que legalment detenta, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat en relació amb els arts. 24, 25 i 26 de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 295, de 08-11-2004, p. 40456; DOGC núm. 4286, de 23-12-2004, p. 26152).
 

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 16 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que legalment detenta, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos articles de la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 295, de 08-11-2004, p. 40456; DOGC núm. 4286, de 23-12-2004, p. 26152).
 

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 3 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que detenta legalment, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi Civil de Catalunya, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 279, de 19-11-2004, p. 38191; DOGC núm. 4269, de 26-11-2004, p. 24064).
 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE núm. 267, de 05-112004, pp. 36662-36695).

Este Real Decreto Legislativo deroga:
- la disposición final decimotercera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- el artículo tercero de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.
 

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (BOE núm. 267, 05-11-2004, pp. 36602-36651).

Este Real Decreto Legislativo deroga:
- la disposición final vigésima séptima de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
- el artículo primero y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.
 

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros (BOE núm. 267, de 05-11-2004, pp. 36653-36661).

Este Real Decreto Legislativo deroga:
- la disposición final vigésimo sexta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
- el artículo 4 y la disposición adicional segunda de la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.
 

Admisión a trámite de la cuestión de ilegalidad núm. 18/03, planteada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Donostia, en relación con el artículo 29 del Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor (BOE núm. 253, de 20-10-2004, p. 34928).
 

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial(BOE núm. 250, de 16-10-2004, pp. 34613-34628)
 

El Consell de Ministres, per acord de 27 d'agost de 2004, sol·licita al President del Govern espanyol el desistiment dels recursos d'inconstitucionalitats presentats contra la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació, la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia, i la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi civil de Catalunya (http://www.la-moncloa.es/web/asp/gob05.asp#recursos).
 

Admisión a trámite del conflicto positivo de competencia núm. 3740/2004, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en relación con los apartados 5 y 6 del art. 3; los apartados 2 y 3 del art. 5; y el art. 6.6 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública (BOE núm. 186, de 03-08-2004, p. 27899; DOGC núm. 4189, de 04-08-2004, p. 15030).
 

Ja es poden consultar en format pdf :

- el Codi civil de Catalunya;
- la Compilació de Dret Civil de Catalunya;
- el Codi de família;
- el Codi de successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya;
- la normativa catalana corresponent a la matèria de persona física; i
- algunes normes catalanes corresponents a la matèria de persona jurídica.

Es recomana l'ús d'aquest format  si es vol imprimir una còpia de les citades normes. Per a veure-les és necessari el programa Adobe Acrobat Reader, que es pot descarregar gratuïtament aquí.
 

Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4719, de 21-07-2004, p. 14199)

Aquesta llei modifica:

- l'art. 9 de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.
- la disposició transitòria primera de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.
- les disposicions addicionals tercera i quarta de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 1004/2004, promovido por el Parlamento de Catalunya contra el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas con discapacidad y de  modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 102, de 27-04-2004, p. 16606).
 

Per actuació de 17 de març de 2004, el Tribunal Constitucional ha acordat, en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5851/2003, promogut pel President del Govern, aixecar la suspensió de l'art. 1; l'art. 4.b), respecte l'incís «sens perjudici de les operacions de reassegurança o coassegurança que duguin a terme en qualsevol forma»; l'art. 23.1; l'art. 25; i la disposició final segona de la Llei 10/2003, de 13 de juny, de mutualitats de previsió social. (DOGC núm. 4108, de 7-04-2004, p. 6645).
 

Admissió a tràmit del recurs d'inconstitucionalitat núm. 5851/2003, promogut pel President del Govern, contra l'art. 1; l'art. 4.b), respecte l'incís «sens perjudici de les operacions de reassegurança o coassegurança que duguin a terme en qualsevol forma»; l'art. 23.1; l'art. 25; i la disposició final segona de la Llei 10/2003, de 13 de juny, de mutualitats de previsió social. Així mateix, s'ordena la suspensió de la vigència i aplicació d'aquests preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs - 29 de setembre de 2003- per a les parts en el procés i des de la publicació del corresponent edicte en el BOE respecte els tercers (BOE núm. 262, de 1-11-2003, p. 38690).
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 1083/2004, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contra el artículo único, disposición adicional única y disposiciones finales primera y segunda de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (BOE núm. 83, de 6-04-2004, pp. 14372-14373).
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 988/2004, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, contra el art. 7, apartados 1 letra a), 2 letras c), g) y h) y 3 letra b); el art. 18, apartado 4  inciso «... excepción de los declarados como de interés general por el Estado»; art. 21, apartados 2, 4 y 7; art. 32; art. 36, apartado 5; art. 37, en cuanto a la regulación del silencio y de la motivación que efectúan sus apartados a) y b); art. 42; art. 46, apartados 1 y 2; art. 47, apartados 1 y 3; art. 49, apartado 2 último inciso; art. 56, apartado 1; art. 63; la disposición adicional primera; la disposición transitoria tercera; y las disposiciones finales segunda y tercera de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 83, de 6-04-2004, p. 14372).
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 1014/2004, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los arts. 7.2.h), 46.1 y 47.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 83, de 6-04-2004, pp. 14371-14372).
 

Corrección de errores de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 68, de 19-03-2004, p. 12202)
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 632/2004, en relación con el artículo único, apartados 1 y 2; la disposición adicional única, apartado 3 c) y f) y apartado 4; la disposición final 1ª, apartado 1, párrafo segundo, apartado 2, párrafos primero y tercero, apartado 4 y apartado 5, párrafo segundo; la disposición final 2ª y la disposición final 3ª de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (BOE núm. 59, de 9-03-2004, p. 10284)
 

Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 581/2004, en relación con los arts. 4.5; 25.1; 25.2  a), b) y c); 38.1, primer inciso del párrafo segundo; 40.5 y 41.3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 59, de 9-03-2004, p. 10284)
 

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46025-46096)

Aquesta llei modifica els arts. 143 i 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil i afegeix la disposició addicional cinquena a aquesta llei.
 

Real Decreto 299/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero (BOE núm. 47, de 24-02-2004, pp. 8611-8614)

Aquest Reial Decret:

- modifica el títol de l'art. 13, els  arts. 23, 24, 29, 30 i els apartats 4 i 5 de l'annex
- afegeix
l'art. 13 bis, l'apartat 3 de l'art. 27 i l'apartat 8 de l'annex
 

Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad (BOE núm. 32, de 6-02-2004, pp. 5059-5060)
 

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública (BOE núm. 11, de 13-01-2004, pp. 1067-1071)
 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 313, de 31-12-2003, pp. 46874-46992).

Aquesta llei modifica el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, i la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo.

Pel que fa el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas:
- es modifiquen els arts. 1, 2, 16, 20, 26, 28, 30, 35, 36, 40, 41, 42, 55, 92, 93, 100 i 127.
- s'afegeixen els arts. 16 bis, 36 bis, 36 ter, 40 bis, 92 bis, 92 ter, 92 quáter, 99 bis, 111 bis, 121 bis i les disposicions addicionals 11, 12 i 13.
- es modifiquen les denominacions del capítol IV del títol I, de la secció segona del capítol III del títol II,  de  l'art. 26, del títol V i de l'art. 99.
- s'estructura el capítol II del títol V en dues seccions i crea la secció segona.
- se suprimeix la disposició addicional tercera.

Pel que fa la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, es modifiquen els  arts. 2 i 15.
 

bulletVeure les Novetats de:2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda