LEC: Exposició de motius
LEC: Títol preliminar
LEC: Llibre I
LEC: Llibre II
LEC: Llibre III
LEC: Llibre IV
LEC: Part final
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

 

Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil

(BOE suplement núm. 2, de 5 de febrer del 2000, en llengua catalana. Correcció d'errades BOE núm. 90, de 14-04-2000, p. 15278 ss. i BOE núm. 180, de 28-07-2001, p. 27746)

[Modificada pel Reial Decret 1417/2001, de 17 de desembre, pel que es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709). Aquesta modificació afecta als articles 23, 31, 47, 112, 176, 183, 190, 228, 247, 249, 250, 270, 286, 288, 292, 320, 344, 381, 394, 437, 441, 477, 513, 520, 539, 812]

[Els articles 6, 11, 15, 52, 221, 249, 250, 711 i 728 han estat modificats per la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 29-10-2002, pp. 37922-37933).]

[Els articles 7, 17, 98, 463, 472, 482 i 568 d'aquesta llei han estat modificats per la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE núm. 164, de 10-07-2003, pp. 26905-26965).]

[Els articles 22, 33, 155, 161, 437, 438, 440, 447 i 703 d'aquesta llei han estat modificats per la Ley 23/2003, de 1o de julio, de Garantías en la Venta de bienes de consumo (BOE núm. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164).]

[L'art. 757 ha estat modificat per la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863).]

[L'art. 250 ha estat modificat per la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos (BOE núm. 280, de 22-11-2003, pp. 41421-41422).]

[L'article 326 ha estat modificat per la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE núm. 304, de 20-12-2003, pp. 45329-45343).]

[Els articles 517, 550 i 559 han estat modificats per la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46097-46109). ]

[Els articles 143 i 525 han estat modificats per la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46025-46096). A més, aquesta Llei Orgànica ha afegit una disposició addicional cinquena.]

[La disposició final 13 ha estat derogada pel Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE núm. 267, de 05-11-2004, pp. 36662-36695).] 

[La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE núm. 313, de 29-12-2004, pp. 42166-42197) ha afegit un article 49 bis. Si vol veure la redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]

[Els articles 770, 771, 775 i 777 han estat modificats per la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (BOE núm. 163, de 09-07-2005, pp. 24458-24461).]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 16/2006, de 26 de maig , per la que es modifica la llei d'enjudiciament civil en matèria d'intervención del procurador (BOE núm. 126, de 26-05-2005, pp. 19965-19969).Aquesta modificació afecta a l'article 23].

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la que s'amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intelectual i industrial i s'estableixen normes processals per facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris (BOE núm.134, de 6-6-2006, pp. 21230-21238) Aquesta modificació afecta als articles 256, 257, 259, 261, 263, 297, 298, 328, 733, DF 21, 22, 23.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23-03-2007, pp. 12611- 12645). Aquesta modificació afecta als articles 11 bis, 188, 217].

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència (BOE núm. 159, de 04-07-07). Aquesta modificació afecta als articles 15 bis, 212, 249, 404, 434, 461, 465.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la que es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i l'assegurança de dependència i per la que s'estableix determinada norma tributaria (BOE núm. 294, de 08-12-07). Aquesta modificació afecta als articles 135, 151, 154, 162, 267, 268, 274, 278, 318, 693.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'Adopció internacional (BOE núm. 312, de 29-12-2007, pp. 53676-53686). Aquesta modificació afecta als articles 141 bis, 164, 779, 780, 781.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 13/2009, de 3 de novembre,  de reforma de la legislació processal per a l'implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 4-11-2009, pp. 92103-92313). Aquesta modificació afecta a diversos centenars d'articles d'aquesta Llei.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009). Aquesta modificació afecta als articles 21, 22, 33, 155, 164, 220, 249, 250, 251, 252, 437, 438, 440, 447, 494, 497, 549, 703, 818, disposició addicional cinquena.]

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 26/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE Suplement en llengua catalan, núm. 151, de 25-06-2011, pp. 1-32). Aquesta modificació afecta a l'article 519.]


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda