Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Sisena. Reforma de la Llei sobre condicions generals de la contractació.

1. L'apartat segon de l'article 12 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, queda redactat en els termes següents:

«2. L'acció de cessació s'adreça a obtenir una sentència que condemni el demandat a eliminar de les seves condicions generals les que es considerin nul·les i a abstenir-se d'utilitzar-les en endavant, i a determinar o aclarir, quan sigui necessari, el contingut del contracte que s'ha de considerar vàlid i eficaç.

A l'acció de cessació es pot acumular, com a accessòria, la de devolució de quantitats que s'hagin cobrat en virtut de les condicions que afecti la sentència i la d'indemnització de danys i perjudicis que hagi causat l'aplicació de les condicions esmentades.»

2. L'apartat tercer de l'article 12 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, queda redactat en els termes següents:

«3. L'acció de retractació té com a objecte obtenir una sentència que declari el demandant i li imposi, sigui el predisponent o no ho sigui, el deure de retractar-se de la recomanació que hagi fet d'utilitzar les clàusules de condicions generals que es considerin nul·les i d'abstenir-se de seguir recomanant-les en el futur.»

3. L'apartat quart de l'article 12 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, queda redactat en els termes següents:

«4. L'acció declarativa s'ha d'adreçar a obtenir una sentència que reconegui una clàusula com a condició general de la contractació i n'ordeni la inscripció, quan aquesta sigui procedent de conformitat amb el que preveu l'incís final de l'apartat 2 de l'article 11 d'aquesta Llei.»

4. S'afegeix un nou paràgraf al final de l'article 16 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, en els termes següents:

«Aquestes entitats es poden personar en els processos promoguts per qualsevol d'aquestes entitats, si ho consideren oportú per a la defensa dels interessos que representen.»

5. S'afegeix una disposició addicional quarta a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació, en els termes següents:

«Disposició addicional quarta.

Les referències que conté la Llei d'enjudiciament civil als consumidors i els usuaris s'entenen fetes a qualsevol adherent, tant si és consumidor o usuari com si no, en els litigis en què s'exerceixin accions individuals o col·lectives derivades d'aquesta Llei de condicions generals de la contractació.

Així mateix, les referències que conté la Llei d'enjudiciament civil a les associacions de consumidors i usuaris també es consideren aplicables als litigis en què s'exerceixin accions col·lectives previstes en aquesta Llei de condicions generals de la contractació, a les altres persones i ens legitimats activament per al seu exercici.»