Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Vint-i-unena. Mesures per facilitar l’aplicació a Espanya del Reglament (CE) núm. 805/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, pel qual s’estableix un títol executiu europeu per a crèdits no impugnats.

1. La certificació judicial d’un títol executiu europeu s’ha d’adoptar de forma separada i mitjançant providència, en la forma que preveu l’annex I del Reglament (CE) núm. 805/2004.
La competència per certificar un títol executiu
europeu correspon al mateix tribunal que va dictar la resolució.
El procediment per a la rectificació d’errors en
un títol executiu europeu que preveu l’article 10.1.a) del Reglament (CE) núm. 805/2004 es resol de la
forma que preveuen els tres primers apartats de l’article 267 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
El procediment per a la revocació de l’emissió d’un certificat d’un títol executiu europeu a què
es refereix l’article 10.1.b) del Reglament (CE) núm. 805/
2004 es tramita i resol de conformitat amb el que preveu per al recurs de reposició que regula la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, amb independècia de l’ordre jurisdiccional al qual pertanyi el tribunal.
La denegació
d’emissió d’un certificat de títol executiu europeu s’ha d’adoptar de forma separada i mitjançant providència, i es pot impugnar pels tràmits del recurs de reposició.

2. Per a la certificació com a tíol executiu europeu de resolucions judicials que aprovin o homologuin transaccions s’aplica l’apartat anterior, i s’efectua en la forma que preveu l’annex II del Reglament (CE) núm. 805/2004.

3. Competeix al notari autoritzant, o a qui legalment el substitueixi o succeeixi en el seu protocol, l’expedició del certificat que preveuen l’article 25.1 i l’annex III del Reglament (CE) núm. 805/2004. De l’esmentada expedició n’ha de deixar constàcia mitjançant una nota en la matriu o pòlissa, i n’ha d’arxivar l’original que ha de circular mitjançant una pia.
Correspon al notari en el protocol del qual hi hagi el tíol executiu europeu certificat expedir el relatiu a la seva rectificació per error material i el de revocació que preveu l’article 10.1 del Reglament (CE) núm. 805/2004, així com el derivat de la falta o
limitació d’executivitat, segons estableixen l’article 6.2 i l’annex IV del mateix Reglament.
S’exceptua la pèrdua d’executivitat derivada d’una resolució judicial, per a la certificació de la qual cal atenir-se a l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional.
En tot cas, ha de constar en la matriu o pòlissa la
rectificació revocació falta o limitaciód’executivitat.
La negativa del notari a l’expedició dels certificats
requerits pot ser impugnada per l’interessat davant la DireccióGeneral dels Registres i del Notariat pels tràmits del recurs de queixa previst en la legislació notarial. Contra la resolució d’aquest ògan directiu es pot interposar recurs, en una única instàcia, davant del jutge de primera instàcia de la capital de la província on tingui el seu domicili el notari, el qual s’ha de resoldre pels tràmits del judici verbal.

4. La certificació a la qual es refereix l’annex V del Reglament (CE) núm. 805/2004 l’ha d’expedir l’òrgan administratiu o jurisdiccional que hagi dictat la resolució.

5. La competècia territorial per a l’execució de resolucions, transaccions judicials i documents blics certificats com a títol executiu europeu correspon al jutjat de primera instància del domicili del demandat o del lloc d’execució.

6. El Govern adopta les normes necessàries per al desplegament d’aquesta disposició addicional.

[L’anterior disposició final vint-i-unena passa a ser la vint-i-tresena i s’introdueix una nova disposició final vinti- unena de conformitat amb la Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s'amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial, i s'estableixen normes processals per facilitar l'aplicació de diversos reglaments comunitaris (BOE núm. 134, de 06-06-2006, pp. 21230-21238; Suplement en llengua catalana al núm. 13, pp. 1861-1868). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]