Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Segona. Reforma de la Llei de propietat intel·lectual.

1. L'article 25.20 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, queda redactat en els termes següents:

«20. En el supòsit que indica l'apartat anterior i en qualsevol altre d'impagament de la remuneració, l'entitat o les entitats de gestió o, si s'escau, la representació o l'associació gestora, sens perjudici de les accions civils i penals que els assisteixin, poden sol·licitar al tribunal que adopti les mesures cautelars procedents d'acord amb el que disposa la Llei d'enjudiciament civil i, en concret, l'embargament dels equips, els aparells i els materials corresponents. Els béns embargats així queden afectes al pagament de la remuneració reclamada i a la indemnització oportuna de danys i perjudicis.»

2. L'article 103 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, queda redactat en els termes següents:

«Article 103. Mesures de protecció.

El titular dels drets reconeguts en el aquest títol pot instar les accions i els procediments que, amb caràcter general, disposa el títol I, llibre III d'aquesta Llei i les mesures cautelars procedents, d'acord amb el que disposa la Llei d'enjudiciament civil.»

3. L'article 143 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, queda redactat en els termes següents:

«Article 143. Causes criminals.

En les causes criminals que se segueixin per infracció dels drets que reconeix aquesta Llei, es poden adoptar les mesures cautelars procedents en processos civils, d'acord amb el que disposa la Llei d'enjudiciament civil. Aquestes mesures no impedeixen l'adopció de qualssevol altres que estableixi la legislació processal penal.»

4. L'article 150 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, queda redactat en els termes següents:

«Article 150. Legitimació.

Les entitats de gestió, una vegada autoritzades, estan legitimades en els termes que resultin dels seus estatuts propis, per exercir els drets confiats a la seva gestió i fer-los valer en tota mena de procediments administratius o judicials.

Per acreditar aquesta legitimació, l'entitat de gestió únicament ha d'aportar a l'inici del procés una còpia dels seus estatuts i la certificació acreditativa de la seva autorització administrativa. El demandat només pot fonamentar la seva oposició en la falta de representació de l'actora, l'autorització del titular del dret exclusiu o el pagament de la remuneració corresponent.»