Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Catorzena. Reforma de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

1. S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat cinquè de l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, amb la redacció següent:

«Així mateix, correspon als jutjats contenciosos administratius l'autorització o la ratificació judicial de les mesures que les autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per a la salut pública i impliquin la privació o la restricció de la llibertat o d'un altre dret fonamental.»

2. L'apartat tercer de l'article 87 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, queda redactat en els termes següents:

«3. Perquè es pugui preparar el recurs de cassació en els casos que preveuen els apartats anteriors, és requisit necessari interposar prèviament el recurs de súplica.»