Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Tretzena. Reforma de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

La disposició addicional de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, queda redactada de la manera següent:

«Si l'assegurador incorre en mora en el compliment de la prestació en l'assegurança de responsabilitat civil per a la cobertura dels danys i els perjudicis causats a les persones o els béns amb motiu de la circulació, la indemnització de danys i perjudicis deguts per l'assegurador es regeix pel que disposa l'article 20 de la Llei de contracte d'assegurança, amb les peculiaritats següents:

1r No s'imposen interessos per mora quan les indemnitzacions siguin satisfetes o consignades davant el jutjat competent en primera instància per conèixer del procés que derivi del sinistre, dins els tres mesos següents a la seva producció. La consignació es pot fer en diners efectius, mitjançant un aval solidari de durada indefinida i pagador al primer requeriment emès per l'entitat de crèdit o la societat de garantia recíproca o per qualsevol altre mitjà que, a judici del tribunal, garanteixi la disponibilitat immediata, si s'escau, de la quantitat consignada.

2n Quan els danys causats a les persones, els hagin de patir durant més de tres mesos o la seva valoració exacta no pugui ser determinada a efectes de consignació, el tribunal, en vista de les circumstàncies del cas i dels dictàmens i els informes que requereixi, ha de resoldre sobre la suficiència o l'ampliació de la quantitat consignada per l'assegurador, atenent els criteris i dins els límits indemnitzadors que fixa l'annex d'aquesta Llei. Contra la resolució judicial que es dicti no es pot interposar cap recurs.

3r Quan, posteriorment a una sentència absolutòria o a una altra resolució judicial que posi fi, provisionalment o definitivament, a un procés penal i en la qual s'hagi acordat que la quantitat consignada sigui tornada a l'assegurador o la consignació efectuada en una altra forma quedi sense efecte, s'iniciï el procés civil respecte de la indemnització deguda per l'assegurança, és aplicable el que disposa l'article 20.4 de la Llei de contracte d'assegurança, llevat que es torni a consignar la indemnització dins els deu dies següents a la notificació a la persona assegurada de l'inici del procés.»

[Aquesta disposició final ha estat derogada pel Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (BOE núm. 267, de 05-11-2004, pp. 36662-36695).]