Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Disposició derogatòria única

1. Es deroga la Llei d'enjudiciament civil, aprovada pel Reial decret de 3 de febrer de 1881, amb les excepcions següents:

1a Els títols XII i XIII del llibre II i el llibre III, que continuen en vigor fins a la vigència de la Llei concursal i de la Llei sobre jurisdicció voluntària, respectivament, llevat de l'article 1827 i els articles 1880 a 1900, inclusivament, que queden derogats.
 
Així mateix, fins a la vigència de les lleis esmentades, també continuen en vigor els números 1r i 5è de l'article 4, els números 1r i 3r de l'article 10 i les regles 8a, 9a, 16a, 17a, 18a, 19a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a i 27a de l'article 63, tots aquests de la Llei d'enjudiciament civil, de 1881.

Mentre no entri en vigor la Llei concursal, els incidents que sorgeixin al si de processos concursals es regeixen pel que disposa aquesta Llei per a la tramitació d'incidents.

Mentre no entri en vigor la Llei sobre jurisdicció voluntària, les referències al procediment contenciós procedent que conté el llibre III s'entenen fetes al judici verbal.

2a El títol I del llibre II, així com l'article 11, sobre la conciliació i la secció 2a del títol IX del llibre II, sobre declaració d'hereus abintestat, que estan vigents fins a l'entrada en vigor de la regulació de les dues matèries en la Llei sobre jurisdicció voluntària.

3a Els articles 951 a 958, sobre eficàcia a Espanya de sentències dictades per tribunals estrangers, que continuen en vigor fins a la vigència de la Llei sobre cooperació jurídica internacional en matèria civil.

2. També queden derogats els preceptes, les lleis i les disposicions següents:

1r L'apartat segon de l'article 8; el paràgraf segon de l'apartat sisè de l'article 12; els articles 127 a 130, inclòs; el paràgraf segon de l'article 134 i l'article 135; els articles 202 a 214, inclòs; 294 a 296, inclòs, i 298; i els articles 1214, 1215, 1226 i 1231 a 1253, inclòs, tots aquests del Codi civil.

2n Els articles 119, 120, 121 i 122.1 de la Llei de societats anònimes, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

3r Els articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 62/1978, de 26 de desembre, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

4t Els articles 2, 8, 12 i 13 de la Llei de 23 de juliol de 1908, referent a la nul·litat de determinats contractes de préstecs.

5è Els articles 17 i 18 de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, text refós aprovat pel Decret 632/1968, de 21 de març.

6è Els articles 38 a 40, inclòs, de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

7è Els articles 123 a 137 de la Llei 83/1980, de 31 de desembre, d'arrendaments rústics.

8è Els articles 82, 83, 84, 85, 92 i 93 de la Llei d'hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament, de 16 de desembre de 1954.

9è Els articles 41 i 42 de la Llei d'hipoteca naval, de 21 d'agost de 1893.

10è Les disposicions addicionals primera a novena de la Llei 30/1981, de 7 de juliol, per la qual es modifica la regulació del matrimoni en el Codi civil i es determina el procediment a seguir en les causes de nul·litat, separació i divorci.

11è Els articles 23, 25 i 26 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.

12è Els articles 29, 30 i 33 de la Llei 34/1988, d'11 novembre, general de publicitat.

13è L'article 142 de la Llei de propietat intel·lectual, text refós pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
 
14è Els apartats tercer i quart de l'article 125, l'apartat segon de l'article 133, l'article 135 i els apartats primer i segon de l'article 136 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

15è L'apartat tercer de l'article 9 i els articles 14, 15, 18 i 20 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

16è L'article 12 de la Llei 28/1998, de 13 de juliol, de venda a terminis de béns mobles.

17è El Decret llei 18/1969, de 20 d'octubre, sobre administració judicial en cas d'embargament d'empreses.

18è El Decret de 21 de novembre de 1952, pel qual es desplega la base desena de la Llei de 19 de juliol de 1944, sobre normes processals aplicables en la justícia municipal.

19è La Llei 10/1968, de 20 de juny, sobre atribució de competències en matèria civil a les audiències provincials.
 
20è El Decret de 23 de febrer de 1940, sobre reconstrucció d'interlocutòries i actuacions judicials.

21è El Decret llei 5/1973, de 17 de juliol, sobre declaració d'inhàbils, a efectes judicials, de tots els dies del mes d'agost.

3. Així mateix, es consideren derogades, de conformitat amb l'apartat segon de l'article 2 del Codi civil, totes les normes que s'oposin o siguin incompatibles amb el que disposa aquesta Llei.

Es considera en vigor la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d'assistència jurídica a l'Estat i institucions públiques.