Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Cinquena. Mesures d’agilització de determinats processos civils.

1. El Ministeri de Justícia, d’acord amb la comunitat autònoma corresponent amb competències en la matèria, amb l’informe favorable previ del Consell General del Poder Judicial, pot crear oficines d’assenyalament immediat en els partits judicials amb separació entre jutjats de primera instància i jutjats d’instrucció.
Aquestes oficines tenen caràcter de servei comú processal i duen a terme funcions de registre, repartiment i assenyalament de vistes, compareixences i actuacions en els procediments a què es refereix la present disposició addicional.

2. En els partits judicials on es constitueixin oficines d’assenyalament immediat s’han de presentar davant seu les demandes i sol·licituds que versin sobre les següents matèries i sempre que al demandant o sol·licitant li sigui possible designar un domicili o residència del demandat als efectes de la seva citació:
a) Reclamacions de quantitat referides a l’apartat 2 de l’article 250 d’aquesta Llei.
b)
Desnonaments de finca urbana per expiració legal o contractual del termini o per manca de pagament de rendes o quantitats degudes i, si s’escau, reclamacions d’aquestes rendes o quantitats quan l’acció de reclamació s’acumuli a l’acció de desnonament.

c) Mesures cautelars prèvies o simultànies a la demanda, a què es refereix la regla 6a de l’article 770.
d) Mesures provisionals de nul·litat, separació o divorci, prèvies o simultànies a la demanda, previstes als articles 771 i 773.1.
e) Demandes de separació o divorci sol·licitades de mutu acord, o per un dels cònjuges amb el consentiment de l’altre.

3. Aquestes demandes i sol·licituds presentades davant les oficines d’assenyalament immediat es tramiten de conformitat amb les normes d’aquesta Llei, amb les especialitats següents:
 
Primera. Amb caràcter previ a l’admissió a tràmit, el mateix dia de la seva presentació o, si no és possible, el dia hàbil següent, les oficines d’assenyalament immediat, en una mateixa diligència:
a) Han de registrar les demandes o sol·licituds previstes a l’apartat anterior que es presentin davant seu.
b) Han d’acordar el seu repartiment al jutjat que correspongui i assenyalar directament la vista referida a l’article 440.1, la compareixença prevista en els articles 771.2 i 773.3, la compareixença per a ratificació de la demanda que preveu l’article 777.3, i la data i l’hora en què hagi de tenir lloc el llançament, en el cas a què es refereix l’article 440.3.
c) Han d’ordenar, i lliurar-los a aquest efecte, la pràctica de les corresponents citacions i oficis, perquè es realitzin a través del servei comú de notificacions o, si s’escau, pel procurador que ho sol·liciti, i es lliurin emplenades directament al jutjat corresponent.
d) Han de requerir la part actora, si és necessari, per a l’esmena dels defectes processals que pugui tenir la presentació de la demanda o sol·licitud, que s’han de solucionar en un termini màxim de tres dies.
e) Han de remetre immediatament la demanda o sol·licitud presentada al jutjat que correspongui.

Segona. Les citacions per a les compareixences i vistes a què es refereix la regla anterior han de contenir els requeriments i advertències previstos en cada cas en aquesta Llei. També han d’indicar els aspectes a què es refereix l’apartat 3 de l’article 440.
Així mateix la citació ha d’expressar que, si el demandat sol·licita el reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta o interessa la designació d’un advocat i procurador d’ofici en el cas de l’article 33.2, l’ha d’instar davant el jutjat en el termini de tres dies des de la recepció de la citació.

Tercera. Una vegada rebuda la demanda o sol·licitud, s’ha d’acordar el que sigui procedent sobre la seva admissió a tràmit. En el cas que s’admeti la demanda, cal atenir-se a l’assenyalament realitzat. Si no és admesa a tràmit, s’ha de deixar sense efecte l’assenyalament, i el jutjat ha de comunicar aquesta circumstància als que ja hagin estat citats, a través del servei comú d’actes de comunicació o, si s’escau, del procurador que ho hagi sol·licitat.
Quan alguna de les parts sol·liciti el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta o la designació d’un advocat i procurador d’ofici, s’ha de requerir a la mateixa resolució d’admissió de la demanda, si aleshores es coneix la sol·licitud o, si no, en un decret posterior, la designació immediata dels professionals de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 33. En aquest cas, la designació s’ha de fer a favor dels professionals assignats per a la data en què s’hagi de celebrar la vista o compareixença assenyalada, d’acord amb un torn especial d’assistència establert a aquest efecte pels col·legis d’advocats i procuradors.

Quarta. Les oficines d’assenyalament immediat han de fer els assenyalaments a què es refereix el paràgraf b) de l’apartat 3, primera, d’aquesta disposició davant el jutjat de primera instància que per torn correspongui d’acord amb un sistema programat d’assenyalaments, el dia i l’hora hàbils disponibles més pròxims possibles, sempre dins dels terminis següents:
a) Els assenyalaments per a les vistes a què es refereix l’article 440.1 s’han de fer en els terminis assenyalats en el mateix precepte, comptats partir del cinquè dia posterior a la presentació de la demanda a l’oficina d’assenyalament immediat.
b) Els assenyalaments per a les compareixences previstes als articles 771.2 i 773.3 s’han de fer entre el cinquè i el desè dia posteriors a la presentació de la sol·licitud o demanda a l’oficina d’assenyalament immediat.
c) Els assenyalaments de les compareixences per a ratificació de la demanda que preveu l’article 777.3 s’han de fer dins els tres dies següents a la presentació de la demanda corresponent.
d) La fixació de data i l’hora en què, si s’escau, ha de tenir lloc el llançament, d’acord amb el que preveu l’últim incís de l’apartat 3 de l’article 440, s’ha de fer en un termini inferior a un mes des de la data en què s’hagi assenyalat la vista corresponent.

Cinquena. Cada jutjat de primera instància, en els partits judicials en què es constitueixin oficines d’assenyalament immediat, ha de reservar la totalitat de la seva agenda en les dates que li correspongui actuar en torn d’assistència continuada perquè l’oficina d’assenyalament immediat realitzi directament els assenyalaments.
El Consell General del Poder Judicial, amb un informe previ favorable del Ministeri de Justícia, ha de dictar els reglaments necessaris per regular l’organització i el funcionament del sistema programat d’assenyalaments, l’establiment dels torns d’assistència continuada entre els jutjats de primera instància i el fraccionament de franges horàries per a la realització directa dels assenyalaments.

Sisena. Les normes de repartiment dels partits judicials on es constitueixin oficines d’assenyalament immediat han d’atribuir el coneixement dels procediments que preveu l’apartat 2 d’aquesta disposició al jutjat de primera instància que hagi d’actuar en torn d’assistència continuada en la data en què es realitzin els assenyalaments de les vistes i compareixences a què es refereix la regla quarta.

4. A les actuacions realitzades en l’àmbit d’aquesta disposició addicional, els procuradors de les parts que han comparegut poden practicar, si així ho sol·liciten i a costa de la part que representin, les notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, per qualsevol dels mitjans admesos amb caràcter general en aquesta Llei.
Es tenen per vàlidament realitzats aquests actes de comunicació quan quedi constància suficient d’haver estat practicats en la persona o en el domicili del destinatari.
A aquests efectes, el procurador ha d’acreditar, sota la seva responsabilitat personal, la identitat i condició del receptor de l’acte de comunicació, i ha de procurar que a la còpia quedi constància de la seva signatura i de la data en què es faci.
En les comunicacions per mitjà de lliurament de còpia de la resolució o cèdula al domicili del destinatari, cal atenir-se al que disposa l’article 161 en el que sigui aplicable, i el procurador ha d’acreditar la concurrència de les circumstàncies que preveu el precepte esmentat, per al qual es pot ajudar de dos testimonis o de qualsevol altre mitjà idoni.

[Els apartats 2 i 3 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[Aquesta disposició ha estat introduïda per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46025-46096; Suplement en llengua catalana al núm. 309, pp. 285-351)]

[La lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta disposició ha estat modificada conforme a la
Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].