Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 818. Oposició del deutor.

1. Si el deutor presenta un escrit d'oposició dins el termini, l'afer s'ha de resoldre definitivament en el judici que correspongui, i la sentència que es dicti té força de cosa jutjada.

L'escrit d'oposició ha d'estar signat per un advocat i un procurador quan la seva intervenció sigui necessària per raó de la quantia, segons les regles generals.

Si l'oposició del deutor es fonamenta en l'existència de pluspetició, s'ha d'actuar respecte de la quantitat reconeguda com a deguda de conformitat amb el que disposa l'apartat segon de l'article 21 d'aquesta Llei.

2. Quan la quantia de la pretensió no excedeixi la pròpia del judici verbal, el secretari judicial ha de dictar decret en què doni per acabat el procés monitori i s’acordi seguir la tramitació de conformitat amb el que es preveu per a aquest tipus de judici, i ha de convocar les parts a la vista davant el tribunal. Quan l’import de la reclamació excedeixi aquesta quantitat, si el peticionari no interposa la demanda corresponent dins el termini d’un mes des del trasllat de l’escrit d’oposició, el secretari judicial ha de dictar decret en què sobreseeixi les actuacions i condemni a costes el creditor. Si presenta la demanda, en el decret que posi fi al procés monitori ha d’acordar traslladar-la al demandat de conformitat amb el que preveuen els articles 404 i següents d’aquesta Llei, llevat que no sigui procedent la seva admissió, cas en què ha d’acordar donar-ne compte al jutge perquè resolgui el que correspongui.

3. En tot cas, quan es reclamin rendes o quantitats degudes per l’arrendatari de finca urbana i aquest hi formuli oposició, l’assumpte s’ha de resoldre definitivament pels tràmits del judici verbal, sigui quina sigui la quantia.

[L' apartat 2 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[S'ha afegit l’apartat 3 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].