Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 703. Lliurament de béns immobles.

1. Si el títol disposa la transmissió o el lliurament d'un bé immoble, el tribunal ha d'ordenar de manera immediata el que sigui procedent segons el contingut de la condemna i, si s'escau, ha de disposar el que sigui necessari per adequar el registre al títol executiu.

Si en l'immoble que s'ha de lliurar hi ha coses que no són objecte del títol, el tribunal ha de requerir l'executat perquè les retiri dins el termini que assenyali. Si no les retira, s'han de considerar béns abandonats amb caràcter general.

2. Quan en l'acte del llançament el que desallotgi la finca reivindiqui la titularitat de coses no separables, si consisteixen en plantacions o instal·lacions estrictament necessàries per a la utilització ordinària de l'immoble, s'ha d'emetre resolució en l'execució sobre l'obligació d'abonament del seu valor, si els interessats ho insten en el termini de cinc dies a partir del desallotjament.

3. Si en el llançament es fa constar que hi ha desperfectes en l'immoble originats per l'executat o els ocupants, es pot acordar la retenció i la constitució en dipòsit de béns suficients del possible responsable, per respondre dels danys i els perjudicis causats, que s'han de liquidar, si s'escau, i a petició de l'executant, d'acord amb el que preveuen els articles 712 i següents.

4. Si amb anterioritat a la data fixada per al llançament, en cas que el títol consisteixi en una sentència dictada en un judici de desnonament de finca urbana, es lliura la possessió efectiva al demandant, i l’arrendador ho acredita davant el secretari judicial encarregat de l’execució, s’ha de dictar decret que declari executada la sentència i cancel·li la diligència, a menys que el demandant sol·liciti el seu manteniment perquè s’aixequi acta de l’estat en què es troba la finca.

[L'apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1).]

[L'apartat 4 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].