Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt

Article 559. Substanciació i resolució de l'oposició per defectes processals.

1. L'executat també es pot oposar a l'execució al·legant els defectes següents:

1r Manca de l'executat del caràcter o la representació amb què se'l demanda.

2n Falta de capacitat o de representació de l'executant o no acreditar el caràcter o la representació amb què demanda.

3r Nul·litat radical del despatx de l’execució perquè la sentència o el laude arbitral no contenen pronunciaments de condemna, o perquè el laude o l’acord de mediació no compleix els requisits legals exigits per comportar execució, o per infracció, en despatxar-se execució, del que disposa l’article 520.

2. Quan l'oposició de l'executat es fonamenti, exclusivament o juntament amb altres motius o causes, en defectes processals, l'executant pot formular al·legacions sobre aquests, en el termini de cinc dies. Si el tribunal entén que el defecte és esmenable, ha de concedir a l'executant, mitjançant provisió, un termini de deu dies per esmenar-lo.

Quan el defecte o la falta no sigui esmenable o no se solucioni dins d'aquest termini, s'ha de dictar interlocutòria que deixi sense efecte l'execució despatxada, amb imposició de les costes a l'executant. Si el tribunal no aprecia l'existència dels defectes processals a què es limiti l'oposició, ha de dictar interlocutòria que la desestimi i que mani que l'execució continuï endavant, i ha d'imposar a l'executat les costes de l'oposició.

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799; Suplement en llengua catalana al núm. 56 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].