Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Article 556. Oposició a l’execució de resolucions processals o arbitrals o els acords de mediació.

1.Si el títol executiu és una resolució processal o arbitral de condemna o un acord de mediació, l'executat, dins els deu dies següents a la notificació de la interlocutòria en què despatxi execució, pot oposar s'hi per escrit i al·legar el pagament o el compliment del que ordeni la sentència, el laude o l'acord, que ha de justificar documentalment.

2. L’oposició que es formuli en els casos de l’apartat anterior no suspèn el curs de l’execució.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan l’execució s’hagi despatxat en virtut de la interlocutòria a què es refereix el número 8è de l’apartat 2 de l’article 517, una vegada el secretari judicial hagi tingut per formulada oposició a l’execució, a la mateixa resolució ha d’ordenar la suspensió d’aquesta. Aquesta oposició es pot fonamentar en qualsevol de les causes previstes a l’article següent i en les que s’expressen a continuació:

1a Culpa exclusiva de la víctima.

2a Força major estranya a la conducció o al funcionament del vehicle.

3a Concurrència de culpes.

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799; Suplement en llengua catalana al núm. 56 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].