Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 549. Demanda executiva. Contingut.

1. Només s'ha de despatxar execució a petició de part, en forma de demanda, en la qual s'han d'expressar:

1r El títol en què es fonamenta l'executant.

2n La tutela executiva que es pretén, en relació amb el títol executiu que s'addueix, precisant, si s'escau, la quantitat que es reclami d'acord amb el que disposa l'article 575 d'aquesta Llei.

3r Els béns de l'executat susceptibles d'embargament de què tingui coneixement i, si s'escau, si els considera suficients per al fi de l'execució.

4t Si s'escau, les mesures de localització i investigació que interessi a l'empara de l'article 590 d'aquesta Llei.

5è La persona o les persones, amb expressió de les seves circumstàncies identificatives, davant les quals es pretengui el despatx de l'execució, pel fet d'aparèixer en el títol com a deutors o pel fet d'estar subjectes a l'execució segons el que disposen els articles 538 a 544 d'aquesta Llei.

2. Quan el títol executiu sigui una resolució del secretari judicial o una sentència o resolució dictada pel tribunal competent per conèixer de l’execució, la demanda executiva es pot limitar a la sol·licitud que es despatxi l’execució, identificant la sentència o resolució l’execució de la qual es pretén.

3. En la sentència condemnatòria de desnonament per manca de pagament de rendes o quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini, la sol·licitud de la seva execució en la demanda de desnonament és suficient per a l’execució directa de la sentència sense necessitat de cap altre tràmit per procedir al llançament el dia i hora assenyalats en la mateixa sentència o en la data que s’hagués fixat en ordenar la citació al demandat.

4. El termini d’espera legal al qual es refereix l’article anterior no és aplicable en l’execució de resolucions de condemna de desnonament per manca de pagament de rendes o quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini, que es regeix pel que està previst en aquests casos.

[L'apartat 2 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[S'han afegit l’apartat 3 i l'apartat 4 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].