Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 497. Règim de notificacions.

1. La resolució que declari la rebel·lia s'ha de notificar al demandat per correu, si el seu domicili és conegut i, si no ho és, mitjançant edictes. Feta aquesta notificació, no se n'ha de portar a terme cap més, llevat de la de la resolució que posi fi al procés.

2. La sentència o resolució que posi fi al procés s’ha de notificar al demandat personalment, en la forma prevista a l’article 161 d’aquesta Llei. Però si el demandat està en parador desconegut, la notificació s’ha de fer publicant-ne un extracte per mitjà d’un edicte, que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o en el "Butlletí Oficial de l’Estat".
Això també és aplicable a les sentències dictades en apel·lació, en recurs extraordinari per infracció processal o en cassació.

Quan es tracti de sentència condemnatòria de desnonament per manca de pagament de rendes o quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini, i el demandat esmentat en forma no hagi comparegut en la data o en el termini assenyalat en la citació, la notificació s’ha de fer per mitjà d’edictes fixant còpia de la sentència al tauler d’anuncis de l’Oficina Judicial.

3. No és necessària la publicació d’edictes en el butlletí oficial de la comunitat autònoma o en el "Butlletí Oficial de l’Estat" en els procediments en els quals la sentència no tingui efecte de cosa jutjada. En aquests casos és suficient la publicitat de l’edicte en el tauler d’anuncis de l’oficina judicial.

4. Aquesta publicació pot ser substituïda, en els termes que es determinin per reglament, per la utilització de mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, de conformitat amb el que preveu l’article 236 de la Llei orgànica del poder judicial.

[L' apartat 2 s'ha modificat,i els apartats 3 i 4 d'aquest article han estat afegits de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[S'ha afegit el paràgraf segon de l'apartat 2 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].