Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 494. Resolucions susceptibles de recurs de queixa.

Contra les interlocutòries en què el tribunal que hagi dictat la resolució denegui la tramitació d'un recurs d'apel·lació, extraordinari per infracció processal o de cassació, es pot interposar recurs de queixa davant l'òrgan al qual correspongui la resolució del recurs no tramitat.

Els recursos de queixa s'han de tramitar i resoldre amb caràcter preferent.

No és procedent el recurs de queixa en els processos de desnonaments de finca urbana i rústica, quan la sentència que sigui procedent dictar si s’escau no tingui la consideració de cosa jutjada.

[S'ha afegit l’últim paràgraf d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].