Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 447. Sentència. Absència de cosa jutjada en casos especials.

1. Practicades les proves si s’han proposat i admès, o exposades, si passa altrament, les al·legacions de les parts, es dóna per acabada la vista i el Tribunal ha de dictar sentència dins dels 10 dies següents. S’exceptuen els judicis verbals en què es demani el desnonament de finca urbana, en què la sentència s’ha de dictar en els cinc dies següents, i convocar a l’acte de la vista les parts a la seu del Tribunal per rebre la notificació, que ha de tenir lloc el dia més pròxim possible dins dels cinc següents al de la sentència.

Sense perjudici d’això, en les sentències de condemna per aplanament a què es refereixen els apartats 3 dels articles 437 i 440, en previsió del fet que l’arrendatari no verifiqui el desallotjament voluntari en el termini assenyalat, s’ha de fixar amb caràcter subsidiari dia i hora en què ha de tenir lloc, si s’escau, el llançament directe del demandat, que s’ha de portar a terme sense necessitat d’ulteriors tràmits en un termini no superior a 15 dies des de la finalització de l’esmentat període voluntari. De la mateixa manera, en les sentències de condemna per incompareixença del demandat, s’ha de procedir al llançament en la data fixada sense més tràmit.

2. No produeixen efectes de cosa jutjada les sentències que posin fi als judicis verbals sobre tutela sumària de la possessió ni les que decideixin sobre la pretensió de desnonament o recuperació de finca, rústica o urbana, donada en arrendament, per impagament de la renda o lloguer o per expiració legal o contractual del termini, i sobre altres pretensions de tutela que aquesta Llei qualifiqui de sumàries.

3. També manquen d'efectes de cosa jutjada les sentències que es dictin en els judicis verbals en què es pretengui l'efectivitat de drets reals inscrits davant els qui s'hi oposin o en pertorbin l'exercici, sense disposar de títol inscrit.

4. Tampoc no tenen efectes de cosa jutjada les resolucions judicials en les quals, en casos determinats, les lleis neguin aquells efectes.

[L'apartat 1 i l'apartat 2 d'aquest article han estat modificats conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].