Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 440. Admissió i trasllat de la demanda succinta i citació per a vista.

1. El secretari judicial, examinada la demanda, l’ha d’admetre o donar-ne compte al tribunal perquè resolgui el que sigui procedent de conformitat amb el que preveu l’article 404. Admesa la demanda, el secretari judicial ha de citar les parts per a la celebració de vista el dia i l’hora que a aquest efecte assenyali, i han de transcórrer deu dies, almenys, des del següent a la citació, sense que puguin excedir els vint.

En la citació s’hi ha de fer constar que la vista no se suspèn per inassistència del demandat i s’ha d’advertir als litigants que hi han de concórrer amb els mitjans de prova de què intentin valer-se, amb la prevenció que si no hi assisteixen i es proposa i s’admet la seva declaració, es poden considerar admesos els fets de l’interrogatori de conformitat amb el que disposa l’article 304. Així mateix, s’ha de prevenir el demandant i el demandat del que disposa l’article 442 per al cas que no compareguin a la vista.

La citació també ha d’indicar a les parts que, en el termini dels tres dies següents a la recepció de la citació, han d’indicar les persones que pel fet de no poder-les presentar elles mateixes, han de ser esmentades pel secretari judicial a la vista perquè declarin en qualitat de parts o de testimonis. Amb aquesta finalitat, han de facilitar totes les dades i circumstàncies necessàries per portar a terme la citació. En el mateix termini de tres dies les parts poden demanar respostes escrites a càrrec de persones jurídiques o entitats públiques, pels tràmits establerts a l’article 381 d’aquesta Llei.

2. En els casos del número 7è de l'apartat 1 de l'article 250, en la citació per a la vista s'ha d'advertir el demandat que, en cas que no hi comparegui, s'ha de dictar sentència que acordi les actuacions que, per a l'efectivitat del dret inscrit, hagi sol·licitat l'actor. També s'ha d'advertir al demandat, si s'escau, que s'ha de dictar la mateixa sentència si compareix a l'acte de la vista però no presta caució en la quantia que el tribunal determini després d'oir-lo, dins de la sol·licitada per l'actor.

3.En els casos de demandes de desnonament per manca de pagament de rendes o quantitats degudes, s’ha d’indicar, si s’escau, en la citació per a la vista, la possibilitat d’enervar el desnonament de conformitat amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 22 d’aquesta Llei, així com, si el demandant ha expressat en la seva demanda que assumeix el compromís a què es refereix l’apartat 3 de l’article 437, que l’acceptació d’aquest compromís equival a un aplanament amb els efectes de l’article 21, per a la qual cosa s’atorga un termini de cinc dies al demandat perquè manifesti si accepta el requeriment.

En tots els casos de desnonament, també s’ha d’advertir al demandat en la citació que, si no compareix a la vista, s’ha de declarar el desnonament sense més tràmits i que queda citat per rebre la notificació de la sentència el sisè dia següent a comptar de l’assenyalat per a la vista. Igualment, en la resolució d’admissió s’ha de fixar dia i hora perquè tingui lloc, si s’escau, el llançament, que s’ha de produir abans d’un mes des de la data de la vista, i s’ha d’advertir al demandat que, en cas que la sentència sigui condemnatòria i no s’interposi recurs en contra, s’ha de procedir al llançament en la data fixada, sense necessitat de notificació posterior.

[L'apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

[L'apartat 3 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].