Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 438. Reconvenció i acumulació objectiva i subjectiva d'accions.

1. En cap cas no s'admet la reconvenció en els judicis verbals que, segons la llei, han de finalitzar per sentència sense efectes de cosa jutjada.

En els altres judicis verbals només s'admet la reconvenció quan es notifiqui a l'actor almenys cinc dies abans de la vista, no determini la improcedència del judici verbal i hi hagi connexió entre les pretensions de la reconvenció i les que són objecte de la demanda principal.

2. Quan en els judicis verbals el demandat oposi un crèdit compensable, ho ha de notificar a l'actor cinc dies abans de la vista com a mínim.

Si la quantia del crèdit compensable que pot al·legar el demandat és superior a la que determini que se segueixi el judici verbal, el tribunal ha de considerar no feta l'al·legació i ho ha d'advertir al demandat perquè usi del seu dret davant el tribunal i pels tràmits que corresponguin.

3. No s’admet en els judicis verbals l’acumulació objectiva d’accions, amb les excepcions següents:

1a. L’acumulació d’accions basades en uns mateixos fets, sempre que escaigui, en tot cas, el judici verbal.

2a. L’acumulació de l’acció de rescabalament de danys i perjudicis a una altra acció que sigui prejudicial d’aquesta.

3a. L’acumulació de les accions en reclamació de rendes o quantitats anàlogues vençudes i no pagades, quan es tracti de judicis de desnonaments de finca per manca de pagament o per expiració legal o contractual del termini, amb independència de la quantitat que es reclami. Així mateix, també es poden acumular les accions exercitades contra el fiador o avalista solidari previ requeriment de pagament no satisfet.

4. Es poden acumular les accions que un tingui contra diversos subjectes o diversos subjectes contra un sempre que es compleixin els requisits que estableixen l'article 72 i l'apartat 1 de l'article 73 d'aquesta Llei.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de cinc-centes mil pessetes per tres mil euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)].

[L'apartat 3 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].