Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 437. Forma de la demanda.

1. El judici verbal comença mitjançant una demanda succinta, en la qual s'han de consignar les dades i les circumstàncies d'identificació de l'actor i del demandat i el domicili o els domicilis en què poden ser citats, i s'ha de fixar amb claredat i precisió el que es demana.

2. En els judicis verbals en què es reclami una quantitat que no excedeixi els nou-cents euros, el demandant pot formular la seva demanda emplenant uns impresos normalitzats que, amb aquest efecte, són a disposició seva en el tribunal corresponent.

3. Si en la demanda se sol·licita el desnonament de finca urbana per manca de pagament de les rendes o quantitats degudes a l’arrendador, o per expiració legal o contractual del termini, el demandant pot anunciar-hi que assumeix el compromís de condonar a l’arrendatari tot o part del deute i de les costes, amb expressió de la quantitat concreta, condicionant-ho al desallotjament voluntari de la finca dins el termini que indiqui l’arrendador, que no pot ser inferior al termini de quinze dies des que es notifiqui la demanda. Igualment, es pot fer constar en la demanda que es tingui per sol·licitada l’execució del llançament en la data i l’hora que fixi el jutjat als efectes que assenyala l’apartat 3 de l’article 549.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de cent cinquanta mil pessetes per nou-cents euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)].

[L'apartat 3 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].