Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 252. Regles especials en casos de processos amb pluralitat d'objectes o de parts.

Quan en el procés hi hagi una pluralitat d'objectes o de parts, la quantia de la demanda s'ha de calcular d'acord amb les regles següents:

1a Quan en la demanda s'acumulin diverses accions principals, que no provinguin d'un mateix títol, la quantia de la demanda la determina la quantia de l'acció de més valor. Cal seguir el mateix criteri per al cas que les accions estiguin acumulades de manera eventual.

2a Si les accions acumulades provenen del mateix títol o amb l’acció principal es demanen accessòriament interessos, fruits, rendes o danys i perjudicis, la quantia ve determinada per la suma del valor de totes les accions acumulades. Però si l’import de qualsevol de les accions no és cert i líquid, només s’ha de tenir en compte el valor de les accions l’import de les quals sí que ho és.

Per fixar el valor no s’han de tenir en compte els fruits, interessos o rendes per córrer, sinó només els vençuts. Tampoc s’ha de tenir en compte la petició de condemna en costes.

Sense perjudici d’això, si les accions acumulades són la de desnonament per manca de pagament o per expiració legal o contractual del termini, i la de reclamació de rendes o quantitats degudes, la quantia de la demanda ve determinada per l’acció de valor més alt.

3a Quan en una mateixa demanda s'acumulin diverses accions reals referides a un mateix bé moble o immoble, la quantia mai no pot ser superior al valor de la cosa litigiosa.

4a Quan es reclamin diversos terminis vençuts d'una mateixa obligació cal tenir en compte com a quantia la suma dels imports reclamats, llevat que se sol·liciti en la demanda una declaració expressa sobre la validesa o l'eficàcia de l'obligació, en què cal atenir-se al valor total de l'obligació. Si l'import d'algun dels terminis no és cert, aquest s'ha d'excloure del còmput de la quantia.

5a No afecten la quantia de la demanda, o la de la classe de judici a seguir per raó de la quantia, la reconvenció ni l'acumulació d'interlocutòries.

6a La concurrència de diversos demandants o de diversos demandats en una mateixa demanda no afecta per res la determinació de la quantia, quan la petició sigui la mateixa per a tots ells. El mateix s'esdevé quan els demandants o demandats ho siguin en virtut de vincles de solidaritat.

7a Quan la pluralitat de parts també determini la pluralitat de les accions afirmades, la quantia s'ha de determinar segons les regles de determinació de la quantia que conté aquest article.

8a En cas d'ampliació de la demanda, cal atenir-se també al que ordenen les regles anteriors.

[La regla 2 d'aquest article ha estat modificada conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].