Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 251. Regles de determinació de la quantia.

La quantia es fixa segons l'interès econòmic de la demanda, que es calcula d'acord amb les regles següents:

1a Si es reclama una quantitat de diners determinada, la quantia de la demanda ha d'estar representada per aquesta quantitat, i si manca la determinació, fins i tot de manera relativa, la demanda s'ha de considerar de quantia indeterminada.

2a Quan l'objecte del procés és la condemna de donar béns mobles o immobles, amb independència que la reclamació es basi en drets reals o personals, cal atenir-se al valor d'aquests en el moment d'interposar la demanda, d'acord amb els preus corrents en el mercat o en la contractació de béns de la mateixa classe.

Per a aquest càlcul l'actor es pot servir de qualssevol valoracions oficials dels béns litigiosos, si no és possible determinar-ne el valor per altres mitjans, i no es pot atribuir als immobles un valor inferior al que consti en el cadastre.

3a La regla de càlcul anterior també s'aplica:

1r A les demandes adreçades a garantir el gaudi de les facultats que es deriven del domini.

2n A les demandes que afectin la validesa, la nul·litat o l'eficàcia del títol de domini, com també l'existència o l'extensió del domini mateix.

3r A aquelles altres peticions, diferents de les que estableixen els dos casos anteriors, en què la satisfacció de la pretensió depengui del fet que el demandant acrediti la condició de propietari.

4t A les demandes basades en el dret a adquirir la propietat d'un bé o un conjunt de béns, ja sigui perquè es posseeix un dret de crèdit que ho reconeix, ja sigui per qualsevol de les maneres d'adquisició de la propietat, o pel dret de retracte, de tempteig o d'opció de compra; quan el bé es reclami com a objecte d'una compravenda, té preferència com a criteri de valoració el preu pactat en el contracte, sempre que no sigui inferior en el cas dels immobles al seu valor cadastral.

5è Quan el procés versi sobre la possessió i no hi sigui aplicable una altra regla d'aquest article.

6è A les accions de delimitació, fitació i divisió de la cosa comuna.

4a En els casos en què la reclamació versi sobre l'usdefruit o la nua propietat, l'ús, l'habitació, l'aprofitament per torns o un altre dret real limitatiu del domini no subjecte a cap regla especial, el valor de la demanda es fixa atenent la base imposable tributària sobre la qual giri l'impost per a la constitució o la transmissió d'aquests drets.

5a El valor d'una demanda relativa a una servitud és el preu satisfet per la seva constitució si consta i la seva data no és anterior en més de cinc anys. Altrament, s'ha d'estimar per les regles legals establertes per fixar el preu de la constitució en el moment del litigi, sense tenir en compte la manera com s'ha adquirit i, a falta d'aquestes regles, cal considerar com a quantia la vintena part del valor dels predis dominant i servent, tenint en compte el que disposa la regla segona d'aquest article sobre béns mobles i immobles.

6a En les demandes relatives a l'existència, la inexistència, la validesa o l'eficàcia d'un dret real de garantia, el valor és el de l'import de les sumes garantides per tots els conceptes.

7a En els judicis sobre el dret a exigir prestacions periòdiques, tant si són temporals com vitalícies, s'ha de calcular el valor per l'import d'una anualitat multiplicat per deu, llevat que el termini de la prestació sigui inferior a un any, en què cal atenir-se a l'import total de la prestació.

8a En els judicis que versin sobre l'existència, la validesa o l'eficàcia d'un títol obligacional, el valor s'ha de calcular pel total del que es deu, encara que sigui pagador a terminis. Aquest criteri de valoració és aplicable en els processos l'objecte dels quals sigui la creació, la modificació o l'extinció d'un títol obligacional o d'un dret de caràcter personal, sempre que no hi sigui aplicable una altra regla d'aquest article.

9a En els judicis sobre arrendaments de béns, excepte quan tinguin per objecte reclamacions de les rendes o quantitats degudes, la quantia de la demanda és l’import d’una anualitat de renda, sigui quina sigui la periodicitat amb què aquesta aparegui fixada en el contracte.

10a En aquells casos en què la demanda versi sobre valors negociats en borsa, la quantia la determina la mitjana del canvi mitjà ponderat dels valors, determinat d'acord amb la legislació aplicable durant l'any natural anterior a la data d'interposició de la demanda, o la mitjana del canvi mitjà ponderat dels valors durant el període en què aquests s'hagin negociat a la borsa, quan el període esmentat sigui inferior a l'any.

Si es tracta de valors negociats en un altre mercat secundari, la quantia la determina el tipus mitjà de negociació dels valors durant l'any natural anterior a la interposició de la demanda, en el mercat secundari on es negociïn, o el tipus mitjà de negociació durant el temps en què s'hagin negociat en el mercat secundari, quan els valors s'hagin negociat en aquest mercat per un període inferior a l'any.

El tipus mitjà de negociació o, si s'escau, la mitjana del canvi mitjà ponderat, s'ha d'acreditar mitjançant una certificació expedida per l'òrgan rector del mercat secundari de què es tracti.

Si els valors no tenen negociació, la quantia s'ha de calcular d'acord amb les normes de valoració comptable vigents en el moment d'interposició de la demanda.

11a Quan la demanda tingui com a objecte una prestació de fer, la seva quantia ha de consistir en el cost d'allò que s'insti a fer o en l'import dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment, sense que en aquest cas siguin acumulables totes dues quantitats, llevat de si a més a més d'instar-se'n el compliment, es pretén també la indemnització. L'import o el càlcul dels danys i perjudicis s'ha de tenir en compte quan la prestació sigui personalíssima o consisteixi en un no-fer, i això fins i tot si el que s'insta amb caràcter principal és el compliment.

12a En els plets relatius a una herència o a un conjunt de masses patrimonials o patrimonis separats, s'han d'aplicar les regles anteriors pel que fa als béns, els drets o els crèdits que figurin compresos en l'herència o en el patrimoni objecte del litigi.

[La regla 9 d'aquest article ha estat modificada conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].