Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 250. Àmbit del judici verbal.

S'han de decidir en judici verbal, sigui quina sigui la quantia, les demandes següents:

1r Les que versin sobre reclamació de quantitats per impagament de rendes i quantitats degudes i les que, igualment, amb fonament en l’impagament de la renda o quantitats degudes per l’arrendatari, o en l’expiració del termini fixat contractualment o legalment, pretenguin que el propietari, usufructuari o qualsevol altra persona amb dret a posseir una finca rústica o urbana donada en arrendament, ordinari o financer o en parceria, recuperin la possessió de la finca esmentada.

2n Les que pretenguin la recuperació de la possessió plena d'una finca rústica o urbana, cedida en precari, pel propietari, l'usufructuari o qualsevol altra persona amb dret a posseir la dita finca.

3r Les que pretenguin que el tribunal posi en possessió de béns a qui els hagi adquirit per herència si no els posseeix ningú a títol de propietari o usufructuari.

4t Les que pretenguin la tutela sumària de la tinença o de la possessió d'una cosa o un dret per qui n'hagi estat desposseït o pertorbat en el seu gaudi.

5è Les que pretenguin que el tribunal resolgui, amb caràcter sumari, la suspensió d'una obra nova.

6è Les que pretenguin que el tribunal resolgui, amb caràcter sumari, la demolició o l'enderrocament d'una obra, un edifici, un arbre, una columna o qualsevol altre objecte anàleg en estat de ruïna i que amenaci de causar danys a qui demandi.

7è Les que, instades pels titulars de drets reals inscrits en el Registre de la propietat, demandin l'efectivitat d'aquells drets davant dels qui s'hi oposin o en pertorbin l'exercici sense que disposin d'un títol inscrit que legitimi l'oposició o la pertorbació.

8è Les que sol·licitin aliments deguts per disposició legal o per un altre títol.

9è Les que suposin l'exercici de l'acció de rectificació de fets inexactes i perjudicials.

10è Les que pretenguin que el tribunal emeti resolució, amb caràcter sumari, sobre l'incompliment pel comprador de les obligacions derivades dels contractes inscrits en el Registre de venda a terminis de béns mobles i formalitzats en el model oficial establert a aquest efecte, per tal d'obtenir una sentència condemnatòria que permeti dirigir l'execució exclusivament sobre el bé o els béns adquirits o finançats a terminis.

11è Les que pretenguin que el tribunal emeti resolució, amb caràcter sumari, sobre l'incompliment d'un contracte d'arrendament financer o un contracte de venda a terminis amb reserva de domini, sempre que en ambdós casos estiguin inscrits en el Registre de venda a terminis de béns mobles i formalitzats en el model oficial establert a aquest efecte, mitjançant l'exercici d'una acció exclusivament encaminada a obtenir el lliurament immediat del bé a l'arrendador financer o al venedor o el finançador en el lloc indicat en el contracte, amb la declaració prèvia de resolució del contracte, si s'escau.

2. S'han de decidir també en el judici verbal les demandes la quantia de les quals no excedeixi tres mil euros i no es refereixin a cap de les matèries que preveu l'apartat 1 de l'article anterior.

[Aquest article ha estat modificat per la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 28-10-2002, pp. 37922-37933). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]

[Aquest article ha estat modificat per la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos (BOE núm. 280, de 22-11-2003, pp. 41421-41422). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de cinc-centes mil pessetes per tres mil euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)].


[L'ordinal 1r de l'apartat 1 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].