Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 249. Àmbit del judici ordinari.

1. S'han de decidir en el judici ordinari, sigui quina sigui la quantia:

1r Les demandes relatives a drets honorífics de la persona.

2n Les que pretenguin la tutela del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i les que demanin la tutela judicial civil de qualsevol altre dret fonamental, llevat de les que es refereixin al dret de rectificació. En aquests processos, sempre n'ha de ser part el ministeri fiscal i la tramitació ha de tenir caràcter preferent.

3r Les demandes sobre impugnació d'acords socials adoptats per juntes o assemblees generals o especials de socis o d'obligacionistes o per òrgans col·legiats d'administració en entitats mercantils.

4t Les demandes en matèria de competència deslleial, defensa de la competència, en aplicació dels articles 81 i 82 del Tractat de la Comunitat Europea o dels articles 1 i 2 de la Llei de defensa de la competència, propietat industrial, propietat intel·lectual i publicitat, sempre que no versin exclusivament sobre reclamacions de quantitat, cas en que es tramiten pel procediment que els correspongui en funció de la quantia que es reclami. No obstant això, cal atenir-se al que disposa el punt 12 de l’apartat 1 de l’article 250 d’aquesta Llei quan es tracti de l’exercici de l’acció de cessació en defensa dels interessos  col·lectius i dels interessos difusos dels consumidors i usuaris en matèria de publicitat.

5è Les demandes en les quals s’exercitin accions relatives a condicions generals de contractació en els casos que preveu la legislació sobre aquesta matèria, llevat del que disposa el punt 12è de l’apartat 1 de l’article 250.

6è Les que versin sobre qualssevol assumptes relatius a arrendaments urbans o rústics de béns immobles, llevat que es tracti de reclamacions de rendes o quantitats degudes per l’arrendatari o del desnonament per manca de pagament o per extinció del termini de la relació arrendatícia.

7è Les que exerceixin una acció de retracte de qualsevol tipus.

8è Quan s'exerceixin les accions que atorga a les juntes de propietaris i a aquests la Llei de propietat horitzontal, sempre que no versin exclusivament sobre reclamacions de quantitat, cas en què s'han de tramitar pel procediment que correspongui.

2. També s'han de decidir en el judici ordinari les demandes la quantia de les quals excedeixi els tres mil euros i aquelles l'interès econòmic de les quals sigui impossible de calcular, ni tan sols de manera relativa.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de cinc-centes mil pessetes a tres mil euros(BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp.49708-49709)].

[Aquest article está redactat de conformitat amb la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 28-10-2002, pp. 37922-37933; Suplement en llengua catalana al núm. 259, pp. 2955-2966). Per veure la redacció anterior d'aquest article faci click aquí].

[El número 4t de l'apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb a Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència (BOE núm. 159, de 04-07-2007, pp. 28848-28872; Suplement en llengua catalana al núm. 22, pp. 3035-3058)]. Per veure la redacció anterior faci click aquí].

[L'ordinal 6è de l'apartat 1 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].