Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 220. Condemnes de futur.

1. Quan es reclami el pagament d’interessos o de prestacions periòdiques, la sentència pot incloure la condemna a satisfer els interessos o prestacions que es meritin amb posterioritat al moment en què es dicti.

2. En els casos de reclamacions de rendes periòdiques, quan l’acció de reclamació s’acumuli a l’acció de desnonament per manca de pagament o per expiració legal o contractual del termini, i el demandant l’hagi sol·licitat expressament en el seu escrit de demanda, la sentència ha d’incloure la condemna a satisfer també les rendes degudes que es meritin amb posterioritat a la presentació de la demanda fins al lliurament de la possessió efectiva de la finca, i s’ha de prendre com a base de la liquidació de les rendes futures l’import de l’última mensualitat reclamada en presentar la demanda.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].