Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 164. Comunicació mitjançant edicte.

Quan, practicades, si s’escau, les investigacions a què es refereix l’article 156, no es pugui conèixer el domicili del destinatari de la comunicació, o quan no es pugui trobar ni efectuar la comunicació amb tots els seus efectes, de conformitat amb el que estableixen els articles anteriors, o quan així s’acordi en el cas a què es refereix l’apartat 2 de l’article 157, el secretari judicial, consignades aquestes circumstàncies, ha de manar que es faci la comunicació i ha de fixar la còpia de la resolució o la cèdula al tauler d’anuncis de l’oficina judicial, salvaguardant en tot cas els drets i interessos de menors, així com altres drets i llibertats que es puguin veure afectats per la publicitat d’aquests. La publicitat pot ser substituïda, en els termes que es determinin per reglament, per la utilització de mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, de conformitat amb el que preveu l’article 236 de la Llei orgànica del poder judicial.

Només a instància de part, i a càrrec seu, s'ha de publicar en el butlletí oficial de la província, en el de la comunitat autònoma, en el Butlletí Oficial de l'Estat o en un diari de difusió nacional o provincial.

En tot cas en la comunicació o publicació a què es refereixen els paràgrafs anteriors, en atenció a l’interès superior dels menors i per preservar-ne la intimitat, s’han d’ometre les dades personals, els noms i cognoms, el domicili o qualsevol altra dada o circumstància que directament o indirectament pugui permetre identificar-los.

En els processos de desnonament de finca urbana o rústica per manca de pagament de rendes o quantitats degudes o per expiració legal o contractual del termini i en els processos de reclamació d’aquestes rendes o quantitats degudes, quan no se’l pugui trobar ni es pugui efectuar la comunicació a l’arrendatari en els domicilis designats en el segon paràgraf del número 3 de l’article 155, ni hagi comunicat de forma fefaent amb posterioritat al contracte un nou domicili a l’arrendador al qual aquest no s’hagi oposat, s’ha de procedir, sense més tramits, a fixar la cèdula de citació al tauler d’anuncis de l’Oficina Judicial.

[El paràgraf tercer està afegit per la Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció internacional (BOE núm.312, de 29-12-2007, pp. 53676-53686; Suplement en llengua catalana al núm. 42, pp. 5573-5582)]. Per veure redacció anterior a dita modificació faci click aquí].

[El paràgraf 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[S'ha afegit el paràgraf quart d'aquest article conforme la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].