Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 155. Actes de comunicació amb les parts encara no personades o no representades per un procurador. Domicili.

1. Quan les parts no actuïn representades per un procurador o es tracti de la primera citació a termini o citació a dia cert al demandat, els actes de comunicació s’han de fer per tramesa al domicili dels litigants. En la cèdula de citació a termini o citació a dia cert s’ha de fer constar el dret a sol·licitar assistència jurídica gratuïta i el termini per sol·licitar-la.

2. El domicili del demandant és el que ha fet constar en la demanda o en la petició o sol·licitud amb què s'inicia el procés. Així mateix, el demandant ha de designar, com a domicili del demandat, a efectes de la primera citació, un o diversos dels llocs a què es refereix l'apartat següent d'aquest article. Si el demandant designa diversos llocs com a domicilis, n'ha d'indicar l'ordre pel qual, al seu entendre, es pot efectuar amb èxit la comunicació.

Així mateix, el demandant ha d'indicar totes les dades que conegui del demandat i que puguin ser útils per localitzar-lo, com ara números de telèfon, de fax o similars.

El demandat, una vegada comparegut, pot designar, per a comunicacions successives, un domicili diferent.

3. Als efectes d’actes de comunicació, es pot designar com a domicili el que aparegui en el padró municipal o el que consti oficialment a altres efectes, així com el que aparegui en un Registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, quan es tracti, respectivament, d’empreses i altres entitats o de persones que exerceixin una professió per a la qual s’hagin de col·legiar obligatòriament. També es pot designar com a domicili, als efectes esmentats, el lloc en què es porti a terme una activitat professional o laboral no ocasional.

Quan en la demanda s’exerceixi una acció d’aquelles a les quals es refereix el número 1r de l’apartat 1 de l’article 250, s’entén que si les parts no han acordat assenyalar en el contracte d’arrendament un domicili en el qual es portin a terme els actes de comunicació, aquest ha de ser, a tots els efectes, el de l’habitatge o local arrendat.

Si la demanda es dirigeix a una persona jurídica, igualment es pot assenyalar el domicili de qualsevol que aparegui com a administrador, gerent o apoderat de l’empresa mercantil, o president, membre o gestor de la junta de qualsevol associació que aparegui en un Registre oficial.

4. Si les parts no estan representades per un procurador, les comunicacions efectuades en qualsevol dels llocs que preveu l'apartat anterior, que s'hagin designat com a domicilis, tenen plens efectes quan s'acrediti la remissió correcta del que s'hagi de comunicar encara que no consti la recepció del destinatari.

No obstant això, si la comunicació té com a objecte la personació en judici o la realització o la intervenció personal de les parts en determinades actuacions processals i no consta la recepció de l'interessat, cal atenir-se al que disposa l'article 158.

5. Quan les parts canviïn de domicili durant la substanciació del procés, ho han de comunicar immediatament a l’oficina judicial.

També han de comunicar els canvis relatius al seu número de telèfon, fax, adreça de correu electrònic o similars, sempre que aquests últims estiguin sent utilitzats com a instruments de comunicació amb l’oficina judicial.

[Els apartats 1 i 5 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[L'apartat 3 d'aquest article ha estat modificat conforme a la .Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8).Per veure la redacció anterior feu click aquí].