Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt

Article 65. Tramitació i decisió de la declinatòria.

1. A l'escrit de declinatòria, s'hi han d'adjuntar els documents o els principis de prova en què es fonamenta, amb còpies en un nombre igual al de la resta de litigants, que disposen d'un termini de cinc dies, comptats des de la notificació de la declinatòria, per al·legar i aportar el que considerin convenient per sostenir la jurisdicció o la competència del tribunal, que ha de decidir la qüestió dins els cinc dies següents.

Si la declinatòria és relativa a la falta de competència territorial, l'actor, en impugnar-la, també pot al·legar la falta de competència territorial del tribunal a favor del qual es pretengui declinar el coneixement de l'afer.

2. Si el tribunal entén que no té jurisdicció perquè el coneixement de l'afer correspon als tribunals d'un altre Estat, ho ha de declarar mitjançant interlocutòria, abstenir-se de conèixer del procés i sobreseure'l.

El tribunal ha de procedir de la mateixa manera si considera la declinatòria fonamentada en el fet que l’afer s’ha sotmès a arbitratge o a mediació.

3. Si el tribunal considera que no té jurisdicció perquè l'afer de què es tracti correspon als tribunals d'un altre ordre jurisdiccional, en la interlocutòria en què s'abstingui de conèixer ha d'assenyalar a les parts davant de quins òrgans han d'usar del seu dret. S'ha de dictar la mateixa resolució quan el tribunal entengui que no té competència objectiva.

4. Si s'ha interposat declinatòria relativa a la competència territorial i aquesta no està determinada per regles imperatives, el tribunal, per estimar-la, ha de considerar competent l'òrgan assenyalat pel promotor de la declinatòria.

5. El tribunal, quan estimi la declinatòria relativa a la competència territorial, s'ha d'inhibir a favor de l'òrgan al qual correspongui la competència i ha d'acordar remetre-li les actuacions amb citació de les parts perquè compareguin davant seu en el termini de deu dies.

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799. Sumplement en llengua catalana al núm. 56, 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].