Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 33. Designació de procurador i d'advocat.

1. Fora dels casos de designació d'ofici que preveu la Llei d'assistència jurídica gratuïta, correspon a les parts contractar els serveis del procurador i de l'advocat que els hagin de representar i defensar en judici.

2. No obstant això, el litigant que no tingui dret a l’assistència jurídica gratuïta pot demanar que se li designi un advocat, un procurador o els dos professionals, quan la seva intervenció sigui preceptiva o quan, sense ser-ho, la part contrària hagi comunicat al tribunal que actua defensada per un advocat i representada per un procurador.

En cas que la petició la faci el demandat, l’ha de formular en el termini dels tres dies següents de rebre la cèdula de citació a dia cert o a termini.

Aquestes peticions s’han de fer i decidir de conformitat amb el que disposa la Llei d’assistència jurídica gratuïta, sense necessitat d’acreditar el dret a obtenir aquesta assistència, sempre que el sol·licitant es comprometi a pagar els honoraris i drets dels professionals que se li designin.

3. Quan en un judici d’aquells als quals es refereix el número 1r de l’apartat 1 de l’article 250, alguna de les parts sol·licita el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta, el Tribunal, tan aviat com tingui notícia d’aquest fet, ha de dictar una resolució motivada en què requereix dels col·legis professionals el nomenament provisional d’advocat i de procurador, quan les designacions no hagin estat fetes anteriorment, sense perjudici del rescabalament posterior dels honoraris corresponents pel sol·licitant si se li denega després el dret a l’assistència jurídica gratuïta. Aquesta resolució s’ha de comunicar pel mitjà més ràpid possible als col·legis d’advocats i de procuradors, i a continuació s’ha de tramitar la sol·licitud segons el que preveu la Llei d’assistència jurídica gratuïta. 

4. En els judicis a què es refereix l’apartat anterior, el demandat ha de sol·licitar el reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta o sol·licitar la designació d’advocat i procurador d’ofici dins dels tres dies següents al de la notificació de la demanda. Si la sol·licitud es realitza en un moment posterior, la falta de designació d’advocat i procurador pels col·legis professionals no suspèn la celebració del judici, excepte en els casos que preveu el paràgraf segon de l’article 16 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

[S'afegeig un apartat 3 de conformitat amb la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de bienes de consumo (BOE núm. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164; Suplement en llengua catalana al núm. 16, pp. 3141-3143). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[L'apartat 2 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

[S'ha afegit l’apartat 4 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].