Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 21. Assentiment.

1. Quan el demandat assenteixi a totes les pretensions de l'actor, el tribunal ha de dictar sentència condemnatòria d'acord amb el que ha sol·licitat l'actor, però si l'assentiment es fa en frau de llei o suposa una renúncia contra l'interès general o un perjudici d'un tercer, cal dictar una interlocutòria que rebutgi l'assentiment i el procés ha de seguir endavant.

2. Quan es tracti d'un assentiment parcial el tribunal, a instància del demandant, pot dictar de manera immediata una interlocutòria que aculli les pretensions que hagin estat objecte de l'assentiment. Per a això és necessari que, per la naturalesa de les pretensions, sigui possible un pronunciament separat que no prejutgi les qüestions restants a què no s'ha assentit, respecte a les quals ha de continuar el procés. Aquest interlocutòria és executable de conformitat amb el que estableixen els articles 517 i següents d'aquesta Llei.

3. Si l’aplanament resulta del compromís amb efectes de transacció previst a l’apartat 3 de l’article 437 per als judicis de desnonament per manca de pagament de rendes o quantitats degudes, o per expiració legal o contractual del termini, la resolució que homologui la transacció ha de declarar que, si no es compleix el termini del desallotjament que estableix la transacció, aquesta queda sense efecte, i que s’ha de portar a terme el llançament sense cap tràmit i sense cap notificació al condemnat, el dia i l’hora fixats en la citació si aquesta és de data posterior, o el dia i l’hora que assenyali la resolució esmentada.

[S'ha afegit l’apartat 3 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].