Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt

Article 19. Dret de disposició dels litigants. Transacció i suspensió.

1. Els litigants estan facultats per disposar de l'objecte del judici i poden renunciar, desistir del judici, assentir-hi, sotmetre's a mediació o a arbitratge i transigir sobre el que sigui objecte del judici, llevat que la llei ho prohibeixi o hi estableixi limitacions per raons d'interès general o e benefici d'un tercer.

2. Si les parts pretenen una transacció judicial i l'acord o conveni a què arriben és conforme amb el que preveu l'apartat anterior, ha de ser homologat pel tribunal que conegui del litigi al qual es pretengui posar fi.

3. Els actes a què es refereixen els apartats anteriors es poden dur a terme, segons la seva naturalesa, en qualsevol moment de la primera instància o dels recursos o de l'execució de sentència.

4. Així mateix, les parts poden sol·licitar la suspensió del procés, que l'ha d'acordar el secretari judicial mitjançant un decret sempre que no perjudiqui l'interès general o un tercer i que el termini de la suspensió no superi els seixanta dies.

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799. Sumplement en llengua catalana al núm. 56, de 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].