Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre IV: Títol III

Anterior Amunt

Dels processos monitori i canviari

 

CAPÍTOL I

Del procés monitori

 

Article 812. Casos en què és procedent el procés monitori.

1. Pot acudir al procés monitori qui pretengui d’un altre el pagament d’un deute dinerari, vençut i exigible, d’una quantitat determinada que no excedeixi els 250.000 euros, quan el deute d’aquesta quantitat s’acrediti d’alguna de les formes següents:

1a Mitjançant documents, sigui quina sigui la forma i classe o el suport físic en què es trobin, que apareguin signats pel deutor o amb el seu segell, empremta o marca o amb qualsevol altre senyal, físic o electrònic, provinent del deutor.

2a Mitjançant factures, albarans de lliurament, certificacions, telegrames, telefax o qualssevol altres documents que, fins i tot unilateralment creats pel creditor, siguin dels que habitualment documenten els crèdits i deutes en relacions de la classe que aparegui existent entre creditor i deutor.

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior i quan es tracti de deutes que compleixin els requisits que estableix l'apartat esmentat, també es pot acudir al procés monitori, per al pagament d'aquests deutes, en els casos següents:

1r Quan, juntament amb el document en què consti el deute, s'aportin documents comercials que acreditin una relació anterior duradora.

2n Quan el deute s'acrediti mitjançant certificacions d'impagament de quantitats degudes en concepte de despeses comunes de comunitats de propietaris d'immobles urbans.

[L' apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 813. Competència.

És exclusivament competent per al procés monitori el jutjat de primera instància del domicili o residència del deutor o, si no són coneguts, el del lloc en què el deutor pugui ser trobat a efectes del requeriment de pagament pel tribunal, llevat que es tracti de la reclamació de deute a què es refereix el número 2n de l’apartat 2 de l’article 812, cas en què també és competent el jutjat del lloc on es trobi la finca, a elecció del sol·licitant.

En tot cas, no són aplicables les normes sobre submissió expressa o tàcita que conté la secció 2a del capítol II del títol II del llibre I.

[El paràgraf 1 d' aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 814. Petició inicial del procediment monitori.

1. El procediment monitori comença per petició del creditor en què ha de constar la identitat del deutor, el domicili o els domicilis del creditor i del deutor o el lloc en què resideixin o puguin ser trobats i l'origen i la quantia del deute; s'hi ha d'adjuntar el document o els documents a què es refereix l'article 812.

La petició es pot estendre en un imprès o un formulari on constin els aspectes a què es refereix l'apartat anterior.

2. Per a la presentació de la petició inicial del procediment monitori no cal valer-se de procurador i advocat.

 

Article 815. Admissió de la petició i el requeriment de pagament.

1. Si els documents aportats amb la petició són dels previstos a l’apartat 2 de l’article 812 o constitueixen un principi de prova del dret del peticionari, confirmat pel que s’exposa en aquella, el secretari judicial ha de requerir el deutor perquè, en el termini de vint dies, pagui al peticionari, i ho acrediti davant el tribunal, o comparegui davant d’aquest i al·legui succintament, en un escrit d’oposició, les raons per les quals, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada. En cas contrari n’ha de donar compte al jutge perquè resolgui el que correspongui sobre l’admissió a tràmit de la petició inicial.

El requeriment s’ha de notificar en la forma prevista a l’article 161 d’aquesta Llei, amb advertència que, si no paga ni compareix al·legant raons de la negativa al pagament, s’ha de despatxar en contra seva execució segons el que preveu l’article següent. Només s’admet el requeriment al demandat per mitjà d’edictes en el supòsit regulat en el següent apartat d’aquest article.

2. En les reclamacions de deute a què es refereix el número 2n de l'apartat 2 de l'article 812, la notificació s'ha d'efectuar en el domicili prèviament designat pel deutor per a les notificacions i les citacions de qualsevol índole relacionades amb els afers de la comunitat de propietaris. Si no s'ha designat el domicili, s'ha d'intentar la comunicació al pis o el local, i si tampoc no es pot fer efectiva d'aquesta manera, se li ha de notificar de conformitat amb el que disposa l'article 164 d'aquesta Llei.

[L' apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 816. Incompareixença del deutor requerit i despatx de l'execució. Interessos.

1. Si el deutor no atén el requeriment de pagament o no hi compareix, el secretari judicial ha de dictar decret en què doni per acabat el procés monitori i l’ha de traslladar al creditor perquè insti el despatx d’execució, per a la qual cosa és suficient la mera sol·licitud.

2. Despatxada l'execució, aquesta ha de prosseguir de conformitat amb el que es disposa per a la de sentències judicials, i es pot formular l'oposició prevista en aquests casos, però el sol·licitant del procés monitori i el deutor executat no poden pretendre ulteriorment en un procés ordinari la quantitat reclamada en el monitori o la devolució de la que s'obtingui amb l'execució.

Des que es dicti la interlocutòria en què es despatxi l'execució, el deute merita l'interès a què es refereix l'article 576.

[L' apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

   
Article 817. Pagament del deutor.

Si el deutor atén el requeriment de pagament, tan aviat com ho acrediti, el secretari judicial ha d’acordar l’arxivament de les actuacions.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

Article 818. Oposició del deutor.

1. Si el deutor presenta un escrit d'oposició dins el termini, l'afer s'ha de resoldre definitivament en el judici que correspongui, i la sentència que es dicti té força de cosa jutjada.

L'escrit d'oposició ha d'estar signat per un advocat i un procurador quan la seva intervenció sigui necessària per raó de la quantia, segons les regles generals.

Si l'oposició del deutor es fonamenta en l'existència de pluspetició, s'ha d'actuar respecte de la quantitat reconeguda com a deguda de conformitat amb el que disposa l'apartat segon de l'article 21 d'aquesta Llei.

2. Quan la quantia de la pretensió no excedeixi la pròpia del judici verbal, el secretari judicial ha de dictar decret en què doni per acabat el procés monitori i s’acordi seguir la tramitació de conformitat amb el que es preveu per a aquest tipus de judici, i ha de convocar les parts a la vista davant el tribunal. Quan l’import de la reclamació excedeixi aquesta quantitat, si el peticionari no interposa la demanda corresponent dins el termini d’un mes des del trasllat de l’escrit d’oposició, el secretari judicial ha de dictar decret en què sobreseeixi les actuacions i condemni a costes el creditor. Si presenta la demanda, en el decret que posi fi al procés monitori ha d’acordar traslladar-la al demandat de conformitat amb el que preveuen els articles 404 i següents d’aquesta Llei, llevat que no sigui procedent la seva admissió, cas en què ha d’acordar donar-ne compte al jutge perquè resolgui el que correspongui.

3. En tot cas, quan es reclamin rendes o quantitats degudes per l’arrendatari de finca urbana i aquest hi formuli oposició, l’assumpte s’ha de resoldre definitivament pels tràmits del judici verbal, sigui quina sigui la quantia.

[L' apartat 2 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[S'ha afegit l’apartat 3 d’aquest article conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].

 

CAPÍTOL II

Del judici canviari

 

Article 819. Casos en què és procedent.

Només és procedent el judici canviari si, en incoar-lo, es presenta una lletra de canvi, un xec o un pagaré que compleixi els requisits que preveu la Llei canviària i del xec.

 

Article 820. Competència.

És competent per al judici canviari el jutjat de primera instància del domicili del demandat.

Si el tenidor del títol demanda diversos deutors l'obligació dels quals sorgeix del mateix títol, és competent el domicili de qualsevol d'ells, els quals poden comparèixer en judici mitjançant una representació independent.

No són aplicables les normes sobre submissió expressa o tàcita que conté la secció 2a del capítol II, títol II del llibre I.

 

Article 821. Iniciació. Demanda. Requeriment de pagament i embargament preventiu.

1. El judici canviari comença mitjançant demanda succinta a la qual s'ha d'adjuntar el títol canviari.

2. El tribunal ha d'analitzar, mitjançant interlocutòria, la correcció formal del títol canviari i, si hi està d'acord, ha d'adoptar, sense altres tràmits, les mesures següents:

1a Requerir el deutor perquè pagui en el termini de deu dies.

2a Ordenar l'embargament preventiu immediat dels béns del deutor per la quantitat que figuri en el títol executiu, més una altra per a interessos de demora, despeses i costes, per si no s'atén el requeriment de pagament.

3. Contra la interlocutòria que denegui l'adopció de les mesures a què es refereix l'apartat anterior el demandant pot interposar els recursos a què es refereix l'apartat 2 de l'article 552.

 

Article 822. Pagament.

Si el deutor canviari atén el requeriment de pagament s'ha de procedir com disposa l'article 583, però les costes són de càrrec del deutor.

 

Article 823. Aixecament de l'embargament.

1. Si el deutor es persona per si mateix o per un representant dins els cinc dies següents a aquell en què se l'hagi requerit de pagament i nega categòricament l'autenticitat de la seva signatura o al·lega falta absoluta de representació, el tribunal, en vista de les circumstàncies del cas i de la documentació aportada, pot aixecar els embargaments que s'hagin acordat, i exigir, si ho considera convenient, la caució o la garantia adequada.

2. No s'aixeca l'embargament en els casos següents:

1r Quan el lliurament, l'acceptació, l'aval o l'endossament hagin estat intervinguts, fent-hi constar la data, per un corredor de comerç col·legiat o les respectives signatures estiguin legitimades en la mateixa lletra per un notari.

2n Quan el deutor canviari en el protest o en el requeriment notarial de pagament no hagi negat categòricament l'autenticitat de la seva signatura en el títol o no hagi al·legat falta absoluta de representació.

3r Quan l'obligat canviari hagi reconegut la seva signatura judicialment o en un document públic.

 

Article 824. Oposició canviària.

1. Sens perjudici del que estableix l'article anterior, en els deu dies següents al del requeriment de pagament el deutor pot interposar una demanda d'oposició al judici canviari.

2. L'oposició s'ha de fer en forma de demanda. El deutor canviari pot oposar al tenidor de la lletra, el xec o el pagaré totes les causes o els motius d'oposició que preveu l'article 67 de la Llei canviària i del xec.

 

Article 825. Efectes de la falta d'oposició.

Quan el deutor no interposi una demanda d’oposició en el termini establert, el tribunal ha de despatxar execució per les quantitats reclamades i després d’això el secretari judicial ha de travar embargament si no s’ha pogut practicar o, de conformitat amb el que preveu l’article 823, ha estat alçat.

L'execució despatxada en aquest cas s'ha de substanciar de conformitat amb el que preveu aquesta Llei per a la de sentències i resolucions judicials i arbitrals.

[El paràgraf 1 d' aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 826. Substanciació de l'oposició canviària.

Una vegada presentat pel deutor l’escrit d’oposició, el secretari judicial l’ha de traslladar al creditor amb citació per a la vista de conformitat amb el que disposa l’apartat primer de l’article 440 per als judicis verbals.

La vista s'ha de celebrar tal com estableix l'article 443.

Si no hi compareix el deutor, el tribunal ha de considerar que ha desistit de l'oposició i ha d'adoptar les resolucions que preveu l'article anterior. Si no hi compareix el creditor, el tribunal ha d'emetre resolució sense oir-lo sobre l'oposició.

[El paràgraf 1 d' aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 827. Sentència sobre l'oposició. Eficàcia.

1. En el termini de deu dies, el tribunal ha de dictar sentència en que emeti resolució sobre l'oposició. Si aquesta és desestimada i la sentència és objecte de recurs, ha de ser executable provisionalment d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

2. Si la sentència que estimi l'oposició és objecte de recurs, cal atenir-se al que disposa l'article 744, respecte dels embargaments preventius que s'hagin travat.

3. La sentència ferma dictada en un judici canviari produeix efectes de cosa jutjada, respecte de les qüestions que hi hagin pogut ser al·legades i discutides, i es poden plantejar les qüestions restants en el judici corresponent.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda