Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre IV: Títol II

Anterior Amunt Següent

De la divisió judicial de patrimonis

 

CAPÍTOL I

De la divisió de l'herència

 

SECCIÓ 1a   DEL PROCEDIMENT PER A LA DIVISIÓ DE L'HERÈNCIA

 

Article 782. Sol·licitud de divisió judicial de l'herència.

1. Qualsevol cohereu o legatari d'una part alíquota pot reclamar judicialment la divisió de l'herència, sempre que no l'hagi de fer un comissari o comptador partidor designat pel testador, per acord entre els cohereus o per resolució judicial.

2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar el certificat de defunció de la persona de la successió de la qual es tracti i el document que acrediti la condició d'hereu o legatari del sol·licitant.

3. Els creditors no poden instar la divisió, sens perjudici de les accions que els corresponguin contra l'herència, la comunitat hereditària o els cohereus, que s'han d'exercir en el judici declaratiu que correspongui, sense suspendre ni entorpir les actuacions de divisió de l'herència.

4. No obstant això, els creditors reconeguts com a tals en el testament o pels cohereus i els que tinguin el seu dret documentat en un títol executiu es poden oposar al fet que es porti a terme la partició de l'herència fins que se'ls pagui o es fianci l'import dels seus crèdits.
Aquesta petició es pot deduir en qualsevol moment, abans que es produeixi el lliurament dels béns adjudicats a cada hereu.

5. Els creditors d'un o més dels cohereus poden intervenir a costa seva en la partició per evitar que es faci en frau o perjudici dels seus drets.

 

Article 783. Convocatòria d'una junta per designar el comptador i els perits.

1. Sol·licitada la divisió judicial de l'herència s'ha d'acordar, quan així s'hagi demanat i sigui procedent, la intervenció del cabal hereditari i la formació d'inventari.

2. Practicades les actuacions anteriors o, si no és necessari, a la vista de la sol·licitud de divisió judicial de l’herència, el secretari judicial ha de convocar a la Junta els hereus, els legataris de la part alíquota i el cònjuge supervivent, i assenyalar dia dins dels deu següents.

3. La citació dels interessats que ja estiguin personats en les actuacions s'ha de fer per mitjà del procurador. Als qui no hi estiguin personats se'ls ha de citar personalment, si la seva residència és coneguda.
Si no ho és, se'ls ha de cridar per mitjà d'edictes, de conformitat amb el que disposa l'article 164.

4. El secretari judicial també ha de convocar el ministeri fiscal perquè representi els interessats en l’herència que siguin menors o incapacitats i no tinguin representació legítima i els absents el parador del qual s’ignori. La representació del ministeri fiscal cessa una vegada que els menors o incapacitats estiguin habilitats de representant legal o defensor judicial i, respecte als absents, quan es presentin en el judici o puguin ser citats personalment, encara que tornin a absentar-se.

5. Els creditors a què es refereix l’apartat 5 de l’article anterior han de ser convocats pel secretari judicial a la Junta quan estiguin personats en el procediment. Els que no hi estiguin personats no han de ser citats, però hi poden participar si hi concorren el dia assenyalat aportant els títols justificatius dels crèdits.

[Els apartats 2, 4 i 5 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 784. Designació del comptador i dels perits.

1. La junta ha de tenir lloc, amb els que hi concorrin, el dia i l'hora assenyalat i ha de ser presidida pel secretari judicial.

2. Els interessats s'han de posar d'acord sobre el nomenament d'un comptador que practiqui les operacions divisòries del cabal, i també sobre el nomenament del perit o els perits que hagin d'intervenir en l'avaluació dels béns. No es pot designar més d'un perit per a cada classe de béns el preu just dels quals hagi de fixar.

3. Si de la junta resulta falta d'acord per al nomenament de comptador, se n'ha de designar un per sorteig, de conformitat amb el que disposa l'article 341, d'entre els advocats que exerceixin i tinguin especials coneixements en la matèria i despatx professional en el lloc del judici. Si no hi ha acord sobre els perits, s'ha de designar pel mateix procediment els que el comptador o els comptadors considerin necessaris per practicar les avaluacions, però mai més d'un per a cada classe de béns que hagin de ser taxats.

4. És aplicable al comptador designat per sorteig el que es disposa per a la recusació i provisió de fons dels perits.

[L'apartat 4 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 785. Lliurament de la documentació al comptador. Obligació de complir l'encàrrec acceptat i termini per fer-ho.

1. Elegits el comptador i els perits, si s'escau, amb l'acceptació prèvia, s'han de lliurar les actuacions al primer i s'han de posar a disposició seva i dels perits tots els objectes, els documents i els papers necessaris per fer l'inventari, quan aquest no hagi estat fet, i l'avaluació, la liquidació i la divisió del cabal hereditari.

2. L'acceptació del comptador dóna dret a cada un dels interessats per obligar-lo que compleixi el seu encàrrec.

3. A instància de part, el tribunal, mitjançant provisió, pot fixar al comptador un termini perquè presenti les operacions divisòries, i si no ho verifica, és responsable dels danys i els perjudicis.

 

Article 786. Pràctica de les operacions divisòries.

1. El comptador ha de fer les operacions divisòries d'acord amb el que disposa la llei aplicable a la successió del causant; però si el testador ha establert regles diferents per a l'inventari, l'avaluació, la liquidació i la divisió dels seus béns, s'ha d'atenir al que se'n desprengui, sempre que no perjudiquin les legítimes dels hereus forçosos.

En tot cas, ha de procurar evitar la indivisió, així com l'excessiva divisió de les finques.

2. Les operacions divisòries s'han de presentar en el termini màxim de dos mesos des que van ser iniciades, i s'han de contenir en un escrit signat pel comptador, en què ha de constar:

1r La relació dels béns que formin el cabal partidor.

2n L'avaluació dels compresos en la relació.

3r La liquidació del cabal, la seva divisió i adjudicació a cada un dels partícips.

 

Article 787. Aprovació de les operacions divisòries. Oposició a les operacions.

1. El secretari judicial ha de traslladar a les parts les operacions divisòries, i les ha de citar a termini per deu dies perquè hi formulin oposició. Durant aquest termini, les parts poden examinar a l’oficina judicial les actuacions i les operacions divisòries i obtenir, a costa seva, les còpies que sol·licitin.

L’oposició s’ha de formular per escrit, on constin els punts de les operacions divisòries a què es refereix i les raons en què es fonamenta.

2. Passat aquest termini sense fer-se oposició o després que els interessats hagin manifestat la seva conformitat, el secretari judicial ha de dictar decret en què aprovi les operacions divisòries, i manar protocol·litzar-les.

3. Quan dins el termini hàbil s’hagi formalitzat l’oposició a les operacions divisòries, el secretari judicial ha de convocar el comptador i les parts a una compareixença davant el tribunal, que s’ha de celebrar dins els deu dies següents.

4. Si en la compareixença s’assoleix la conformitat de tots els interessats respecte a les qüestions promogudes, s’ha d’executar el que s’hagi acordat i el comptador ha de fer en les operacions divisòries les reformes convingudes, que han de ser aprovades d’acord amb el que disposa l’apartat 2 d’aquest article.

5. Si no hi ha conformitat, el tribunal ha d'oir les parts i admetre les proves que proposin i que no siguin impertinents o inútils, i ha de continuar la substanciació del procediment d'acord amb el que es disposa per al judici verbal.

La sentència que es dicti s'ha de portar a efecte d'acord amb el que disposa l'article següent, però no té eficàcia de cosa jutjada; els interessats poden fer valer els drets que considerin que els corresponen sobre els béns adjudicats en el judici ordinari corresponent.

6. Quan, de conformitat amb el que estableix l’article 40 d’aquesta Llei, s’hagin suspès les actuacions perquè està pendent una causa penal en què s’investiga un delicte de suborn comès en l’apreuament dels béns de l’herència, la suspensió, l’ha d’alçar el secretari judicial, sense esperar que la causa finalitzi per resolució ferma, quan els interessats, prescindint de l’apreuament impugnat, en presentin un altre fet de comú acord, cas en què s’ha de dictar sentència d’acord amb el que resulti d’aquest.

[Els apartats 1, 2, 3, 4 i 6 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 788. Lliurament dels béns adjudicats a cada hereu.

1. Aprovades definitivament les particions, el secretari judicial ha de procedir a lliurar a cadascun dels interessats el que l’hi hagi estat adjudicat i els títols de propietat, als quals l’actuari ha de posar prèviament notes expressives de l’adjudicació.

2. Després que siguin protocol·litzades, el secretari judicial ha de donar als partícips que ho demanin testimoni del seu haver i adjudicació respectius.

3. No obstant el que disposen els apartats anteriors, quan algun creditor de l'herència hagi formulat la petició a què es refereix l'apartat 4 de l'article 782, no s'ha de fer el lliurament dels béns a cap dels hereus ni legataris sense que aquells estiguin completament pagats o garantits a la seva satisfacció.

[Els apartats 1 i 2 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 789. Terminació del procediment per acord dels cohereus.

En qualsevol estat del judici, els interessats es poden separar del seu seguiment i adoptar els acords que estimin convenients. Quan ho sol·licitin de comú acord, el secretari judicial ha de sobreseure el judici i posar els béns a disposició dels hereus.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 
SECCIÓ 2a   DE LA INTERVENCIÓ DEL CABAL HEREDITARI

 

Article 790. Assegurament dels béns de l'herència i dels documents del difunt

1. Sempre que el tribunal tingui notícia de la defunció d'una persona i no consti l'existència del testament, ni d'ascendents, descendents o cònjuge del difunt o la persona que estigui en una situació de fet assimilable, ni de col·laterals dins el quart grau, ha d'adoptar d'ofici les mesures més indispensables per a l'enterrament del difunt si és necessari i per a la seguretat dels béns, llibres, els papers, la correspondència i els efectes del difunt susceptibles de sostracció o ocultació.

S'ha de procedir de la mateixa manera quan les persones de què parla el paràgraf anterior estiguin absents o quan algun d'ells sigui menor o incapacitat i no tingui representant legal.

2. En els casos a què es refereix aquest article, després que compareguin els parents o es nomeni un representant legal als menors o incapacitats, se'ls ha de fer lliurament dels béns i els efectes que pertanyin al difunt, i la intervenció judicial ha de cessar, llevat del que disposa l'article següent.

 

Article 791. Intervenció judicial de l'herència quan no consti l'existència de testament ni de parents cridats a la successió legítima.

1. En el cas a què es refereix l’apartat 1 de l’article anterior, una vegada practicades les actuacions que s’hi esmenten, el secretari judicial ha d’adoptar mitjançant diligència les mesures que estimi més apropiades per descobrir si la persona de la successió de la qual es tracta ha mort amb disposició testamentària o sense, i ordenar, a aquest efecte, que es porti a les actuacions el certificat del Registre general d’actes d’últimes voluntats, així com el certificat de defunció quan sigui possible.

A falta d'altres mitjans, el tribunal ha d'ordenar, mitjançant provisió, que siguin examinats els parents, els amics o els veïns del difunt sobre el fet d'haver mort abintestat i sobre si té parents amb dret a la successió legítima.

2. Si, efectivament, resulta que ha mort sense testar i sense parents cridats per la llei a la successió, el tribunal ha de manar, mitjançant interlocutòria:

1r Ocupar els llibres, els papers i la correspondència del difunt.

2n Inventariar i dipositar els béns, i disposar el que sigui procedent sobre la seva administració, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. El tribunal pot nomenar una persona, amb càrrec al cabal hereditari, que efectuï i garanteixi l'inventari i el seu dipòsit.

A la mateixa resolució ha d'ordenar d'ofici l'obertura d'una peça separada per fer la declaració d'hereus abintestat.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 792. Intervenció judicial de l'herència durant la tramitació de la declaració d'hereus o de la divisió judicial de l'herència. Intervenció a instància dels creditors de l'herència.

1. Les actuacions a què es refereix l'apartat 2 de l'article anterior es poden acordar a instància de part en els casos següents:

1r Pel cònjuge o qualsevol dels parents que es consideri amb dret a la successió legítima, sempre que acreditin haver promogut la declaració d'hereus abintestat davant d'un notari, o es formuli la sol·licitud d'intervenció del cabal hereditari a l'hora de promoure la declaració judicial d'hereus.

2n Per qualsevol cohereu o legatari de part alíquota, a l'hora de sol·licitar la divisió judicial de l'herència, llevat que la intervenció hagi estat prohibida expressament per disposició testamentària.

2. També poden demanar la intervenció del cabal hereditari, d'acord amb el que estableix l'apartat segon de l'article anterior, els creditors reconeguts com a tals en el testament o pels cohereus i els que tinguin el seu dret documentat en un títol executiu.

 

Article 793. Primeres actuacions i citació dels interessats per a la formació d'inventari.

1. Acordada la intervenció del cabal hereditari en qualsevol dels casos a què es refereixen els articles anteriors el tribunal ha d'ordenar, mitjançant interlocutòria, si és necessari i no s'ha fet anteriorment, l'adopció de les mesures indispensables per a la seguretat dels béns, i també dels llibres, els papers, la correspondència i els efectes del difunt susceptibles de sostracció o ocultació.

2. Una vegada dictada la resolució, el secretari judicial ha d’assenyalar dia i hora per a la formació d’inventari, i ha de manar citar els interessats.

3. Han de ser citats per a la formació d'inventari:

1r El cònjuge supervivent.

2n Els parents que puguin tenir dret a l'herència i siguin coneguts, quan no consti l'existència de testament ni s'hagi fet la declaració d'hereus abintestat.

3r Els hereus o legataris d'una part alíquota.

4t Els creditors a instància dels quals s'hagi decretat la intervenció del cabal hereditari i, si s'escau, els que estiguin personats en el procediment de divisió de l'herència.

5è El ministeri fiscal, sempre que hi pugui haver parents desconeguts amb dret a la successió legítima, o que algun dels parents coneguts amb dret a l'herència o dels hereus o legataris d'una part alíquota no pugui ser esmentat personalment perquè se'n desconeix la residència, o quan qualsevol dels interessats sigui menor o incapacitat i no tingui representant legal.

6è L'advocat de l'Estat o, en els casos previstos legalment, els serveis jurídics de les comunitats autònomes, quan no consti l'existència de testament ni de cònjuge o parents que puguin tenir dret a la successió legítima.

[L’apartat 2 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

 

Article 794. Formació de l'inventari.

1. Citats tots els qui esmenta l'article anterior, el dia i l'hora assenyalats, el secretari judicial ha de formar, amb els que hi concorrin, l'inventari, el qual ha de contenir la relació dels béns de l'herència i de les escriptures, els documents i els papers importants que es trobin.

2. Si per disposició testamentària s'han establert regles especials per a l'inventari dels béns de l'herència, aquest s'ha de formar amb subjecció a les dites regles.

3. Quan no es pugui acabar l'inventari el dia assenyalat s'ha de continuar en els següents.

4. Si se suscita controvèrsia sobre la inclusió o exclusió de béns en l’inventari, el secretari judicial ha de citar els interessats a una vista, i continuar la tramitació d’acord amb el que es preveu per al judici verbal.
La sentència que es pronunciï sobre la inclusió o l'exclusió de béns en l'inventari no ha d'afectar els drets de tercers.

[El paràgraf 1 de l’apartat 4 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 795. Resolució sobre l'administració, la custòdia i la conservació del cabal hereditari.

Fet l'inventari, el tribunal ha de determinar, mitjançant interlocutòria, el que correspongui segons les circumstàncies sobre l'administració del cabal, la custòdia i la conservació, i s'ha d'atenir, si s'escau, al que hagi disposat el testador sobre aquestes matèries i, si no, amb subjecció a les regles següents:

1r El metàl·lic i els efectes públics s'han de dipositar d'acord amb el dret.

2n S'ha de nomenar administrador el vidu o la vídua i, si no n'hi ha, l'hereu o legatari d'una part alíquota que tingui la part més gran de l'herència. A falta d'aquests, o si no tenen, a judici del tribunal, la capacitat necessària per exercir el càrrec, el tribunal pot nomenar administrador qualsevol dels hereus o legataris d'una part alíquota, si n'hi ha, o un tercer.

3r L'administrador ha de prestar, en qualsevol de les formes permeses per aquesta Llei, caució suficient per respondre dels béns que se li lliurin, que ha de ser fixada pel tribunal. No obstant això, el tribunal pot dispensar de la caució el cònjuge vidu o l'hereu que hagi estat designat administrador quan tinguin béns suficients per respondre dels que se li lliurin.

4t Els hereus i els legataris d'una part alíquota poden dispensar l'administrador del deure de prestar caució.

Si no hi ha conformitat en aquest aspecte, la caució ha de ser proporcionada a l'interès en el cabal dels que no atorguin el seu relleu. En tot cas, s'ha de constituir caució pel que fa a la participació en l'herència dels menors o incapacitats que no tinguin representant legal i dels absents als quals no s'hagi pogut citar perquè se n'ignora el parador.

 

Article 796. Cessació de la intervenció judicial de l'herència.

1. La intervenció judicial de l'herència cessa quan s'efectuï la declaració d'hereus, llevat que algun d'ells demani la divisió judicial de l'herència, cas en què pot subsistir la intervenció, si així se sol·licita, fins que es faci lliurament a cada hereu dels béns que els hagin estat adjudicats.

2. Durant l’esmena del procediment de divisió judicial de l’herència, els hereus poden demanar, de comú acord, que cessi la intervenció judicial. El secretari judicial ho ha d’acordar mitjançant decret, llevat que algun dels interessats sigui menor o incapacitat i no tingui representant legal o quan hi hagi algun hereu absent al qual no s’hagi pogut citar perquè se n’ignora el parador.

3. Si hi ha creditors reconeguts en el testament o pels cohereus o amb dret documentat en un títol executiu, que s'hagin oposat al fet que es porti a efecte la partició de l'herència fins que se'ls pagui o es fianci l'import dels seus crèdits, no s'ha d'acordar la cessació de la intervenció fins que es produeixi el pagament o la consolidació.

[L'apartat 2 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 
SECCIÓ 3a   DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CABAL HEREDITARI

 

Article 797. Possessió del càrrec d'administrador de l'herència.

1. Nomenat l’administrador i prestada per aquest la caució, el secretari judicial l’ha de posar en possessió del seu càrrec, i l’ha de donar a conèixer a les persones que aquest designi d’aquelles amb les quals s’hagi d’entendre per al seu exercici.

2. Perquè pugui acreditar la seva representació, el secretari judicial li ha de donar testimoni en què consti el seu nomenament i que està en possessió del càrrec.

3. Es pot fer constar en el Registre de la propietat l’estat d’administració de les finques de l’herència i el nomenament d’administrador mitjançant el corresponent manament expedit pel secretari judicial amb els requisits previstos a la legislació hipotecària.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 798. Representació de l'herència per l'administrador.

Mentre l'herència no hagi estat acceptada pels hereus, l'administrador dels béns representa l'herència en tots els plets que es promoguin o que estiguin començats en morir el causant i ha d'exercir en la representació les accions que puguin correspondre al difunt, fins que es faci la declaració d'hereus.

Acceptada l'herència, l'administrador només en té la representació pel que fa directament a l'administració del cabal, la seva custòdia i conservació, i en aquest concepte pot gestionar, i ho ha de fer, el que hi sigui conduent, i exercir les accions que siguin procedents.

 

Article 799. Rendició periòdica de comptes.

1. L'administrador ha de retre compte de manera justificada en els terminis que el tribunal assenyali, els quals han de ser proporcionats a la importància i les condicions del cabal, i en cap cas no poden excedir un any.

2. En retre el compte, l’administrador ha de consignar el saldo que en resulti o presentar el resguard original que acrediti haver-lo dipositat a l’establiment destinat a aquest efecte. En el primer cas, el secretari judicial ha d’acordar immediatament mitjançant diligència el dipòsit i, en el segon, que es posi en les actuacions la diligència expressiva de la data i quantitat d’aquest.

3. A l’efecte d’instruir-se dels comptes i a fi d’inspeccionar l’administració o promoure qualssevol mesures que versin sobre rectificació o aprovació d’aquells, s’han de posar de manifest en l’oficina judicial a la part que, en qualsevol moment, ho demani.

[Els apartats 2 i 3 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí] 

 

Article 800. Rendició final de comptes. Impugnació dels comptes.

1. Quan l'administrador cessi en l'exercici del seu càrrec, ha de retre un compte final complementari dels que ja hagi presentat.

2. Tots els comptes de l’administrador, fins i tot el final, s’han de posar de manifest a les parts a l’oficina judicial, quan cessi en l’exercici del càrrec, per un termini comú, que el secretari judicial ha d’assenyalar mitjançant diligència segons la importància d’aquells.

3. Passat aquest termini sense fer-se oposició als comptes, el secretari judicial ha de dictar decret en què els aprovi i declari exempt de responsabilitat l’administrador. En el mateix decret ha de manar tornar a l’administrador la caució que hagi prestat

4. Si els comptes són impugnats dins el termini hàbil per fer-ho, s'ha de traslladar l'escrit d'impugnació al comptedant perquè contesti d'acord amb el que preveuen els articles 404 i següents, i continuar la tramitació d'acord amb el que es disposa per al judici verbal.

[Els apartats 2 i 3 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 801. Conservació dels béns de l'herència.

1. L'administrador està obligat, sota la seva responsabilitat, a conservar sense menyscapte els béns de l'herència i a procurar que donin les rendes, els productes o les utilitats que correspongui.

2. Amb aquesta finalitat ha de fer les reparacions ordinàries que siguin indispensables per a la conservació dels béns. Quan siguin necessàries reparacions o despeses extraordinàries, ho ha de posar en coneixement del jutjat, el qual, escoltant en una compareixença els interessats que esmenta l’apartat 3 de l’article 793, el dia i l’hora que a aquest efecte assenyali el secretari judicial, i amb el reconeixement pericial previ i formació de pressupost ha de resoldre el que estimi procedent, ateses les circumstàncies del cas.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 802. Destí de les quantitats recaptades per l'administrador en l'exercici del càrrec.

1. L'administrador ha de dipositar sense dilació a disposició del jutjat les quantitats que recapti en l'exercici del seu càrrec, i només ha de retenir les que siguin necessàries per atendre les despeses de plets, pagament de contribucions i altres atencions ordinàries.

2. Per atendre les despeses extraordinàries a què es refereix l'article anterior, el tribunal, mitjançant provisió, pot deixar en poder de l'administrador la quantia que consideri necessària, i ha de manar que es tregui del dipòsit si no es pot cobrir amb els ingressos ordinaris.

Això últim també s'ha d'ordenar quan s'hagi de fer alguna despesa ordinària i l'administrador no disposi de la quantitat suficient procedent de l'administració de l'herència.

 
Article 803. Prohibició d'alienar els béns inventariats. Excepcions a la prohibició.

1. L'administrador no pot alienar ni gravar els béns inventariats.

2. S'exceptuen d'aquesta regla:

1r Els que es puguin deteriorar.

2n Els que siguin difícils i costosos de conservar.

3r Els fruits per a l'alienació dels quals es presentin circumstàncies que es considerin avantatjoses.

4t Els altres béns l'alienació dels quals sigui necessària per al pagament de deutes, o per cobrir altres atencions de l'administració de l'herència.

3. El tribunal, a proposta de l'administrador, i havent escoltat els interessats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 793, pot decretar, mitjançant provisió, la venda de qualsevol dels béns esmentats, que s'ha de verificar en subhasta pública d'acord amb el que estableix la legislació notarial o en procediment de jurisdicció voluntària.
Els valors admesos a cotització oficial s'han de vendre per mitjà del mercat esmentat.
 

Article 804. Retribució de l'administrador.

1. L'administrador no té dret a cap altra retribució que la següent:

1r Sobre el producte líquid de la venda de fruits i altres béns mobles dels inclosos en l'inventari, ha de percebre el 2 per 100.

2n Sobre el producte líquid de la venda de béns seents i cobrament de valors de qualsevol espècie, l'1 per 100.

3r Sobre el producte líquid de la venda d'efectes públics, el 0,5 per 100.

4t Sobre els altres ingressos que hi hagi en l’administració, per conceptes diversos dels expressats en els paràgrafs precedents, el secretari judicial li ha d’assenyalar del 4 al 10 per cent, tenint en compte els productes del cabal i el treball de l’administració.

2. També pot acordar el secretari judicial, mitjançant decret, quan ho consideri just, que s’abonin a l’administrador les despeses de viatges que tingui necessitat de fer per a l’exercici del seu càrrec.

[L'ordinal 4t de l'apartat 1 i l'apartat 2 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 805. Administracions subalternes.

1. S'han de conservar les administracions subalternes que tenia el difunt per tenir cura dels seus béns, amb la mateixa retribució i les mateixes facultats que aquell els hauria atorgat.

2. Els administradors han de retre els comptes i remetre el que recaptin a l’administrador judicial; es consideren dependents d’aquest, i només en poden ser separats per causa justa i amb autorització mitjançant decret del secretari judicial.

3. L'administrador judicial pot proveir amb la mateixa autorització, sota la seva responsabilitat, les vacants que hi hagi.

[L’apartat 2 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

CAPÍTOL II

Del procediment per a la liquidació del règim econòmic matrimonial

 

Article 806. Àmbit d'aplicació.

La liquidació de qualsevol règim econòmic matrimonial que, per capitulacions matrimonials o per disposició legal, determini l'existència d'una massa comuna de béns i drets subjecta a determinades càrregues i obligacions s'ha de portar a terme, si no hi ha acord entre els cònjuges, d'acord amb el que disposen aquest capítol i les normes civils que siguin aplicables.

 

Article 807. Competència.

És competent per conèixer del procediment de liquidació el jutjat de primera instància que conegui o hagi conegut del procés de nul·litat, separació o divorci, o aquell davant el qual se segueixin o s'hagin seguit les actuacions sobre dissolució del règim econòmic matrimonial per alguna de les causes que preveu la legislació civil.

 

Article 808. Sol·licitud d'inventari.

1. Admesa la demanda de nul·litat, separació o divorci, o iniciat el procés en què s'hagi demandat la dissolució del règim econòmic matrimonial, qualsevol dels cònjuges pot sol·licitar la formació d'inventari.

2. La sol·licitud a què es refereix l'apartat anterior s'ha d'acompanyar d'una proposta en què, amb la separació deguda, es facin constar les diferents partides que s'han d'incloure en l'inventari d'acord amb la legislació civil.

A la sol·licitud també s'hi han d'adjuntar els documents que justifiquin les diferents partides incloses en la proposta.

 

Article 809. Formació de l'inventari.

1. A la vista de la sol·licitud a què es refereix l’article anterior, el secretari judicial ha d’assenyalar dia i hora perquè, en el termini màxim de deu dies es procedeixi a la formació d’inventari, i es mani citar els cònjuges.

En el dia i l'hora assenyalats, el secretari judicial, amb els cònjuges, ha de formar l'inventari de la comunitat matrimonial, subjectant-se al que disposa la legislació civil per al règim econòmic matrimonial de què es tracti.

Quan, sense que hi hagi una causa justificada, algun dels cònjuges no comparegui el dia assenyalat, se l'ha de tenir per conforme amb la proposta d'inventari que faci el cònjuge que hagi comparegut. En aquest cas, i també quan, havent comparegut ambdós cònjuges, arribin a un acord, aquest s'ha de consignar en l'acta i l'acte s'ha de donar per conclòs.

El mateix dia o l’endemà, el tribunal ha de resoldre el que sigui procedent sobre l’administració i disposició dels béns inclosos a l’inventari.

2. Si se suscita controvèrsia sobre la inclusió o exclusió d’algun concepte en l’inventari o sobre l’import de qualsevol de les partides, el secretari judicial ha de citar els interessats a una vista, i continuar la tramitació d’acord amb el que es preveu per al judici verbal.

La sentència ha d'emetre resolució sobre totes les qüestions suscitades i aprovar l'inventari de la comunitat matrimonial; també ha de disposar el que sigui procedent sobre l'administració i la disposició dels béns comuns.

[Els paràgrafs 1 i 4 de l'apartat 1 i l'apartat 2 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 810. Liquidació del règim econòmic matrimonial.

1. Conclòs l'inventari i una vegada ferma la resolució que declari dissolt el règim econòmic matrimonial, qualsevol dels cònjuges pot sol·licitar-ne la liquidació.

2. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una proposta de liquidació que inclogui el pagament de les indemnitzacions i els reintegraments deguts a cada cònjuge i la divisió del romanent en la proporció que correspongui, tenint en compte, en la formació dels lots, les preferències que estableixin les normes civils aplicables.

3. Admesa a tràmit la sol·licitud de liquidació, el secretari judicial ha d’assenyalar, dins el termini màxim de deu dies, el dia i l’hora en què els cònjuges han de comparèixer davant d’aquest per tal d’assolir un acord i, si no, designar un comptador i, si s’escau, perits, per a la pràctica de les operacions divisòries.

4. Quan, sense que hi hagi una causa justificada, algun dels cònjuges no comparegui el dia assenyalat, s'ha de considerar que està d'acord amb la proposta de liquidació que faci el cònjuge que hagi comparegut.

En aquest cas, i també quan, havent comparegut ambdós cònjuges, arribin a un acord, s'ha de consignar en l'acta, l'acte s'ha de donar per conclòs i s'ha de portar a efecte el que s'hagi acordat de conformitat amb el que preveuen els dos primers apartats de l'article 788 d'aquesta Llei.

5. Si no s’arriba a un acord entre els cònjuges sobre la liquidació del seu règim economicomatrimonial, s’ha de procedir, mitjançant diligència, al nomenament d’un comptador i, si s’escau, perits, de conformitat amb el que estableix l’article 784 d’aquesta Llei, i la tramitació ha de continuar d’acord amb el que disposen els articles 785 i següents.

[Els apartats 3 i 5 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 811. Liquidació del règim de participació.

1. No es pot sol·licitar la liquidació del règim de participació fins que no sigui ferma la resolució que declari dissolt el règim econòmic matrimonial.

2. La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una proposta de liquidació que inclogui una estimació del patrimoni inicial i final de cada cònjuge, i hi ha de constar, si s'escau, la quantitat resultant que ha de pagar el cònjuge que hagi tingut un increment patrimonial més gran.

3. A la vista de la sol·licitud de liquidació, el secretari judicial ha d’assenyalar, dins el termini màxim de deu dies, el dia i l’hora en què els cònjuges han de comparèixer davant seu per tal d’arribar a un acord.

4. Quan, sense que hi hagi una causa justificada, algun dels cònjuges no comparegui el dia assenyalat, s'ha de considerar que està d'acord amb la proposta de liquidació que efectuï el cònjuge que hagi comparegut. En aquest cas, i també quan, havent comparegut ambdós cònjuges, arribin a un acord, s'ha de consignar en l'acta i l'acte s'ha de donar per conclòs.

5. Si no hi ha acord entre els cònjuges, el secretari judicial els ha de citar a una vista, i continuar la tramitació d’acord amb el que es preveu per al judici verbal.

La sentència ha de resoldre sobre totes les qüestions suscitades i ha de determinar els patrimonis inicials i finals de cada cònjuge, així com, si s'escau, la quantitat que ha de satisfer el cònjuge el patrimoni del qual hagi tingut un increment més gran i la manera com s'ha de fer el pagament.

[L'apartat 3 i el paràgraf 1 de l'apartat 5 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda