Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre III: Títol V

Anterior Amunt Següent

De l'execució no dinerària

 

CAPÍTOL I

De les disposicions generals

 

Article 699. Despatx de l'execució.

Quan el títol executiu contingui una condemna o una obligació de fer o no fer o de lliurar una cosa diferent a una quantitat de diners, en la interlocutòria per la qual es despatxi execució s'ha de requerir l'executat perquè, dins el termini que el tribunal consideri adequat, compleixi en els seus mateixos termes el que estableixi el títol executiu.

En el requeriment, el tribunal pot advertir l'executat amb la utilització de constrenyiments personals o multes pecuniàries.

 

Article 700. Embargament de garantia i caució substitutòria.

Si el requeriment per fer, no fer o lliurar una cosa diferent d’una quantitat de diners no pot tenir compliment immediat, el secretari judicial, a instància de l’executant, pot acordar les mesures de garantia que siguin adequades per assegurar l’efectivitat de la condemna.

S’ha d’acordar, en tot cas, quan l’executant ho sol·liciti, l’embargament de béns de l’executat en una quantitat suficient per assegurar el pagament de les eventuals indemnitzacions substitutòries i les costes de l’execució. Contra aquest decret es pot interposar recurs directe de revisió sense efecte suspensiu davant el tribunal que va dictar l’ordre general d’execució.

L’embargament s’alça si l’executat presta caució en quantia suficient fixada pel secretari judicial en acordar l’embargament, en qualsevol de les formes previstes en el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 529.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

CAPÍTOL II

De l'execució per deures de lliurar coses

 

Article 701. Lliurament d'una cosa moble determinada.

1. Quan del títol executiu es desprengui el deure de lliurar cosa moble certa i determinada i l’executat no porti a terme el lliurament dins el termini que se li hagi concedit, el secretari judicial responsable de l’execució ha de posar l’executant en possessió de la cosa deguda, utilitzant per a això els constrenyiments que cregui necessaris. Si és necessari procedir a l’entrada en llocs tancats ha d’obtenir l’autorització del tribunal que n’hagi ordenat l’execució, i es pot auxiliar de la força pública, si és necessari.

Quan es tracti de béns mobles subjectes a un règim de publicitat registral similar a l'immobiliari, també s'ha de disposar el que sigui necessari per adequar el registre de què es tracti al títol executiu.

2. Si s’ignora el lloc on la cosa està o si no es troba en buscar-la en el lloc en què s’hauria de trobar, el secretari judicial ha d’interrogar l’executat o tercers, amb advertència d’incórrer en desobediència, perquè diguin si la cosa és en el seu poder o no i si saben on es troba.

3. Quan, havent procedit segons el que disposen els apartats anteriors, no es pugui aconseguir la cosa, el tribunal ha d'ordenar, mitjançant provisió, a instància de l'executant, que la falta de lliurament de la cosa o les coses degudes se substitueixi per una compensació pecuniària justa, que s'ha d'establir d'acord amb els articles 712 i següents.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 i l'apartat 2 de l'article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 702. Lliurament de coses genèriques o indeterminades.

1. Si el títol executiu es refereix al lliurament de coses genèriques o indeterminades, que poden ser adquirides en els mercats i, passat el termini, no s’ha complert el requeriment, l’executant pot instar el secretari judicial perquè el posi en possessió de les coses degudes o que el faculti perquè les adquireixi, a costa de l’executat, i ordenar, alhora, l’embargament de béns suficients per pagar l’adquisició, de la qual l’executant n’ha de donar compte justificat.

2. Si l’executant manifesta que l’adquisició tardana de les coses genèriques o indeterminades d’acord amb l’apartat anterior no satisfà el seu interès legítim, s’ha de determinar l’equivalent pecuniari, amb els danys i perjudicis que s’hagin pogut causar a l’executant, que s’han de liquidar d’acord amb els article 712 i següents.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 703. Lliurament de béns immobles.

1. Si el títol disposa la transmissió o el lliurament d'un bé immoble, el tribunal ha d'ordenar de manera immediata el que sigui procedent segons el contingut de la condemna i, si s'escau, ha de disposar el que sigui necessari per adequar el registre al títol executiu.

Si en l'immoble que s'ha de lliurar hi ha coses que no són objecte del títol, el tribunal ha de requerir l'executat perquè les retiri dins el termini que assenyali. Si no les retira, s'han de considerar béns abandonats amb caràcter general.

2. Quan en l'acte del llançament el que desallotgi la finca reivindiqui la titularitat de coses no separables, si consisteixen en plantacions o instal·lacions estrictament necessàries per a la utilització ordinària de l'immoble, s'ha d'emetre resolució en l'execució sobre l'obligació d'abonament del seu valor, si els interessats ho insten en el termini de cinc dies a partir del desallotjament.

3. Si en el llançament es fa constar que hi ha desperfectes en l'immoble originats per l'executat o els ocupants, es pot acordar la retenció i la constitució en dipòsit de béns suficients del possible responsable, per respondre dels danys i els perjudicis causats, que s'han de liquidar, si s'escau, i a petició de l'executant, d'acord amb el que preveuen els articles 712 i següents.

4. Si amb anterioritat a la data fixada per al llançament, en cas que el títol consisteixi en una sentència dictada en un judici de desnonament de finca urbana, es lliura la possessió efectiva al demandant, i l’arrendador ho acredita davant el secretari judicial encarregat de l’execució, s’ha de dictar decret que declari executada la sentència i cancel·li la diligència, a menys que el demandant sol·liciti el seu manteniment perquè s’aixequi acta de l’estat en què es troba la finca.

[L'apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1).]

[L'apartat 4 d'aquest article ha estat modificat conforme a la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 283, de 24-11-2009, suplement en llengua catalana pp. 1-8)].Per veure la redacció anterior feu click aquí].

 

Article 704. Ocupants d'immobles que s'han de lliurar.

1. Quan l’immoble la possessió del qual s’hagi de lliurar sigui l’habitatge habitual de l’executat o dels qui en depenen, el secretari judicial els ha de donar un termini d’un mes per desallotjar-lo. Si hi ha un motiu fonamentat, es pot prorrogar aquest termini un mes més.

Transcorreguts els terminis assenyalats, s'ha de procedir de manera immediata al llançament, i se n'ha de fixar la data en la resolució inicial o en la que acordi la pròrroga.

2. Si l’immoble al lliurament del qual obliga el títol executiu està ocupat per terceres persones diferents de l’executat i dels qui comparteixen amb ell la utilització d’aquell, el secretari judicial responsable de l’execució, tan aviat com conegui la seva existència, els ha de notificar el despatx de l’execució o la litispendència d’aquesta, perquè, en el termini de deu dies, presentin els títols que justifiquin la seva situació. L'executant pot demanar al tribunal el llançament dels que consideri ocupants de mer fet o sense títol suficient.

Aquesta petició s'ha de traslladar a les persones designades per l'executant, i s'han de prosseguir les actuacions de conformitat amb el que preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 675.

[El paràgraf primer de l'apartat 1 i el paràgraf primer de l'apartat 2 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

CAPÍTOL III

De l'execució per obligacions de fer i no fer

 

Article 705. Requeriment i fixació del termini.

Si el títol executiu obliga a fer alguna cosa, el tribunal ha de requerir el deutor perquè la faci dins d'un termini que ha de fixar segons la naturalesa del que s'ha de fer i les circumstàncies que hi concorrin.

 

Article 706. Condemna d'acte de fer no personalíssim.

1. Quan el fer a què obligui el títol executiu no sigui personalíssim, si l’executat no ho porta a terme en el termini assenyalat pel secretari judicial, l’executant pot demanar que se’l faculti per encarregar-lo a un tercer, a costa de l’executat, o a reclamar el rescabalament de danys i perjudicis.

Quan el títol contingui una disposició expressa per al cas d'incompliment del deutor, s'ha d'atenir al que disposi el títol, sense que l'executant pugui optar entre la realització per un tercer o el rescabalament.

2. Si, de conformitat amb el que disposa l’apartat anterior, l’executant opta per encarregar el fer a un tercer, s’ha de valorar prèviament el cost del fer per un perit taxador designat pel secretari judicial i, si l’executat no diposita la quantitat que aquest aprovi mitjançant decret, susceptible de recurs directe de revisió sense efecte suspensiu davant el tribunal que va dictar l’ordre general d’execució, o no fiança el pagament, s’ha de procedir immediatament a l’embargament de béns i a la seva realització forçosa fins a obtenir la suma que sigui necessària.

Quan l'executant opti pel rescabalament dels danys i els perjudicis, s'han de quantificar de conformitat amb el que preveuen els articles 712 i següents.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 i el paràgraf 1 de l'apartat 2 de l'article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 707. Publicació de la sentència en mitjans de comunicació.

Quan la sentència ordeni la publicació o difusió, total o parcial, del seu contingut en mitjans de comunicació a costa de la part vençuda en el procés, es pot despatxar l’execució per obtenir l’efectivitat d’aquest pronunciament, i el secretari judicial ha de requerir l’executat perquè contracti els anuncis que siguin procedents.

Si l'executat no atén el requeriment en el termini que se li assenyali, l'executant pot contractar la publicitat, amb l'obtenció dels fons necessaris amb càrrec al patrimoni de l'executat d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article anterior.

[El paràgraf 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 708. Condemna a l'emissió d'una declaració de voluntat.

1. Quan una resolució judicial o arbitral ferma condemni a emetre una declaració de voluntat, transcorregut el termini de vint dies que estableix l'article 548 sense que hagi estat emesa per l'executat, el tribunal, mitjançant interlocutòria, ha de resoldre tenir per emesa la declaració de voluntat, si estan predeterminats els elements essencials del negoci. Emesa la declaració, l'executant pot demanar que es lliuri, amb un testimoni de la interlocutòria, el manament d'anotació o inscripció en el registre o els registres que corresponguin, segons el contingut i l'objecte de la declaració de voluntat.

Tot això s'entén sens perjudici de l'observança de les normes civils i mercantils sobre la forma i la documentació d'actes i negocis jurídics.

2. Si, en els casos de l'apartat anterior, no estan predeterminats alguns elements no essencials del negoci o el contracte sobre el qual hagi de recaure la declaració de voluntat, el tribunal, oïdes les parts, els ha de determinar en la mateixa resolució en què consideri emesa la declaració, de conformitat amb el que sigui usual en el mercat o en el tràfic jurídic.

Quan la indeterminació afecti elements essencials del negoci o el contracte sobre el qual ha de recaure la declaració de voluntat, si aquesta no l'emet el condemnat, és procedent l'execució pels danys i els perjudicis causats a l'executant, que s'han de liquidar d'acord amb els articles 712 i següents.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 709. Condemna d'acte de fer personalíssim.

1. Quan el títol executiu es refereixi a un acte de fer personalíssim, l'executat pot manifestar al tribunal, dins el termini que se li hagi concedit per complir el requeriment a què es refereix l'article 699, els motius pels qual es nega a fer el que el títol disposa i al·legar el que consideri convenient sobre el caràcter personalíssim o no personalíssim de la prestació deguda. Transcorregut aquest termini sense que l'executat hagi efectuat la prestació, l'executant pot optar entre demanar que l'execució tiri endavant per lliurar-li un equivalent pecuniari de la prestació de fer o sol·licitar que es constrenyi l'executat amb una multa per cada mes que transcorri sense portar-ho a terme des de la finalització del termini. El tribunal ha de resoldre mitjançant interlocutòria el que sigui procedent i accedir al que sol·liciti l'executant quan consideri que la prestació objecte de la condemna té les qualitats especials que caracteritzen l'acte de fer personalíssim. Altrament, s'ha d'ordenar que prossegueixi l'execució d'acord amb el que disposa l'article 706.

2. Si s'acorda tirar endavant l'execució per tal d'obtenir l'equivalent pecuniari de la prestació deguda, la mateixa resolució ha d'imposar a l'executat una única multa d'acord amb el que disposa l'article 711.

3. Quan s’acordi constrènyer l’executat amb multes mensuals, ha de reiterar trimestralment el secretari judicial responsable de l’execució els requeriments, fins que es compleixi un any des del primer. Si, al cap d’un any, l’executat continua rebutjant fer el que disposa el títol, ha de prosseguir l’execució per lliurar a l’executant un equivalent pecuniari de la prestació o per a l’adopció de qualssevol altres mesures que resultin idònies per a la satisfacció de l’executant i que, a petició d’aquest i escoltat l’executat, pot acordar el tribunal

4. No són aplicables les disposicions dels apartats anteriors d'aquest article quan el títol executiu contingui una disposició expressa per al cas d'incompliment del deutor. En aquest cas, cal atenir-se al que disposi el títol.

[L'apartat 3 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 710. Condemnes de no fer.

1. Si el condemnat a no fer alguna cosa trenca la sentència, se l’ha de requerir, a instància de l’executant per part del secretari judicial responsable de l’execució, perquè desfaci el que ha fet malament si és possible, indemnitzi els danys i perjudicis causats i, si s’escau, s’abstingui de reiterar el trencament, amb advertència d’incórrer en el delicte de desobediència a l’autoritat judicial.

S’ha de procedir d’aquesta manera tantes vegades com incompleixi la condemna i perquè desfaci el que ha fet malament se l’ha d’intimar per part del secretari judicial amb la imposició de multes per cada mes que transcorri sense desfer-ho

2. Si, atesa la naturalesa de la condemna de no fer, l'incompliment no és susceptible de reiteració i tampoc no és possible desfer el que s'ha fet malament, l'execució ha de rescabalar l'executant pels danys i els perjudicis que li hagin causat.

[L’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 711. Quantia de les multes coercitives.

Per determinar la quantia de les multes previstes en els articles anteriors, el tribunal, mitjançant provisió, ha de tenir en compte el preu o la contraprestació de l'acte de fer personalíssim establerts en el títol executiu i, si no hi conten o es tracta de desfer el que s'ha fet malament, el cost dinerari que el mercat atribueix a aquestes conductes.

Les multes mensuals poden ser d'un 20 per 100 del preu o el valor i la multa única del 50 per 100 d'aquest preu o valor.

[Aquest article ha estat modificat per la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 28-10-2002, pp. 37922-37933). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]

 

CAPÍTOL IV

De la liquidació de danys i perjudicis, fruits i rendes i la rendició de comptes

 

Article 712. Àmbit d'aplicació del procediment.

S'ha de procedir tal com ordenen els articles següents sempre que, de conformitat amb aquesta Llei, s'hagi de determinar en l'execució forçosa l'equivalent pecuniari d'una prestació no dinerària o fixar la quantitat deguda en concepte de danys i perjudicis o de fruits, rendes, utilitats o productes de qualsevol mena o determinar el saldo resultant de la rendició de comptes d'una administració.

 

Article 713. Petició de liquidació i presentació de relació de danys i perjudicis.

1. Juntament amb l'escrit en què sol·liciti motivadament la seva determinació judicial, el que hagi sofert els danys i els perjudicis n'ha de presentar una relació detallada, amb la seva valoració, i hi pot adjuntar els dictàmens i els documents que consideri oportuns.

2. L’escrit i la relació de danys i perjudicis i altres documents, els ha de traslladar el secretari judicial a qui hagi d’abonar els danys i perjudicis, perquè, en el termini de deu dies, contesti el que estimi convenient.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 714. Conformitat del deutor amb la relació de danys i perjudicis.

1. Si el deutor es conforma amb la relació dels danys i perjudicis i el seu import, l’ha d’aprovar el secretari judicial responsable de l’execució mitjançant decret, i s’ha de procedir a fer efectiva la suma convinguda en la forma establerta en els articles 571 i següents per a l’execució dinerària.

2. S'entén que el deutor dóna la seva conformitat als fets al·legats per l'executant si deixa passar el termini de deu dies sense evacuar el trasllat o es limita a negar genèricament l'existència de danys i perjudicis, sense concretar els punts en què discrepa de la relació presentada pel creditor, ni fer constar les raons i l'abast de la discrepància.

[L’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 715. Oposició del deutor.

Si, dins el termini legal, el deutor s’oposa motivadament a la petició de l’actor, sigui pel que fa a les partides de danys i perjudicis, sigui pel que fa a la seva valoració en diners, s’ha de substanciar la liquidació de danys i perjudicis pels tràmits establerts per als judicis verbals en els articles 441 i següents, però el tribunal que va dictar l’ordre general d’execució pot nomenar, mitjançant providència, a instància de part o d’ofici, si ho considera necessari, un perit que dictamini sobre l’efectiva producció dels danys i el seu apreuament en diners. En aquest cas, ha de fixar el termini perquè emeti dictamen i el lliuri al jutjat i la vista oral no s’ha de celebrar fins que hagin passat deu dies a comptar del següent al trasllat del dictamen a les parts.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 716. Interlocutòria que fixa una quantitat determinada.

Dins els cinc dies següents a aquell en què se celebri la vista, el tribunal ha de dictar, mitjançant interlocutòria, la resolució que consideri justa i fixar la quantitat que s'ha d'abonar al creditor per danys i perjudicis.

Aquesta interlocutòria és apel·lable, sense efecte suspensiu i fent declaració expressa de la imposició de les costes d'acord amb el que disposa l'article 394 d'aquesta Llei.

 

Article 717. Petició de determinació de l'equivalent dinerari d'una prestació no dinerària.

Quan se sol·liciti la determinació de l’equivalent pecuniari d’una prestació que no consisteixi en el lliurament d’una quantitat de diners, s’han d’expressar les estimacions pecuniàries de la prestació i les raons que les fonamenten, juntament amb els documents que el sol·licitant consideri oportuns per fonamentar la petició, la qual el secretari judicial ha de traslladar a qui hagi de pagar perquè, en el termini de deu dies, contesti el que estimi convenient

La sol·licitud s'ha de substanciar i s'ha de resoldre tal com estableixen els articles 714 a 716 per a la de liquidació de danys i perjudicis.

[El paràgraf 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 718. Liquidació de fruits i rendes. Sol·licitud i requeriment al deutor.

Si se sol·licita la determinació de la quantitat que es deu en concepte de fruits, rendes, utilitats o productes de qualsevol classe, el secretari judicial responsable de l’execució ha de requerir el deutor perquè, dins un termini que s’ha de determinar segons les circumstàncies del cas, presenti la liquidació, atenint-se, si s’escau, a les bases que estableixi el títol.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 719. Liquidació presentada pel creditor i trasllat al deutor.

1. Si el deutor presenta la liquidació de fruits, rendes, utilitats o productes de qualsevol classe a què es refereix l’article anterior, s’ha de traslladar al creditor i si s’hi mostra conforme, s’ha d’aprovar per decret i s’ha de procedir a fer efectiva la suma convinguda en la forma establerta en els articles 571 i següents per a l’execució dinerària..

Quan el creditor no es conformi amb la liquidació, aquesta s'ha de substanciar d'acord amb el que preveu l'article 715 d'aquesta Llei.

2. Si dins el termini, el deutor no presenta la liquidació a què es refereix l'apartat anterior, s'ha de requerir el creditor perquè presenti la que consideri justa, s'ha de traslladar a l'executat i han de prosseguir les actuacions d'acord amb els articles 714 a 716.

[El paràgraf 1 de l’apartat 1 de l'article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Article 720. Rendició de comptes d’una administració.

Les disposicions que contenen els articles 718 i 719 són aplicables en el cas que el títol executiu es refereixi al deure de retre comptes d’una administració i lliurar-ne el saldo; però els terminis es poden ampliar mitjançant decret pel secretari judicial responsable de l’execució quan ho estimi necessari, atesa la importància i la complicació de l’afer.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí].

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda