Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre III: Títol II

Anterior Amunt Següent

De l'execució provisional de resolucions judicials

 

CAPÍTOL I

De l'execució provisional: disposicions generals

 

Article 524. Execució provisional: demanda i contingut.

1. L’execució provisional s’insta per una demanda o per simple sol·licitud, segons el que disposa l’article 549 d’aquesta Llei.

2. L'execució provisional de sentències de condemna, que no siguin fermes, l'ha de despatxar i portar a terme, de la mateixa manera que l'execució ordinària, el tribunal competent per a la primera instància.

3. En l'execució provisional de les sentències de condemna, les parts disposen dels mateixos drets i les mateixes facultats processals que en l'ordinària.

4. Mentre no siguin fermes o, fins i tot si ho són, mentre no hagin transcorregut els terminis que indica aquesta Llei per exercir l'acció de rescissió de la sentència dictada en rebel·lia, només escau l'anotació preventiva de les sentències que disposin o permetin la inscripció o la cancel·lació d'assentaments en registres públics.

5. L’execució provisional de les sentències en les quals es tutelin drets fonamentals té caràcter preferent.

[Els apartats 1 i 5 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 525. Sentències no provisionalment executables.

1. En cap cas no són susceptibles d'execució provisional:

1a Les sentències dictades en els processos sobre paternitat, maternitat, filiació, nul·litat de matrimoni, separació i divorci, capacitat i estat civil i drets honorífics, llevat dels pronunciaments que regulin les obligacions i relacions patrimonials relacionades amb el que sigui objecte principal del procés.

2a Les sentències que condemnin a emetre una declaració de voluntat.

3a Les sentències que declarin la nul·litat o la caducitat de títols de propietat industrial.

2. Tampoc no escau l'execució provisional de les sentències estrangeres no fermes, llevat que els tractats internacionals vigents a Espanya disposin expressament el contrari.

[Aquest article ha estat modificat per la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46025-46096). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, faci clic aquí.]

 

CAPÍTOL II

De l'execució provisional de sentències de condemna dictades en primera instància

 
SECCIÓ 1a   DE L'EXECUCIÓ PROVISIONAL I DE L'OPOSICIÓ

 

Article 526. Execució provisional de les sentències de condemna en primera instància. Legitimació.

Excepte en els casos a què es refereix l'article anterior, qui hagi obtingut un pronunciament a favor seu en sentència de condemna dictada en primera instància en pot demanar, sense prestació simultània de caució, i obtenir l'execució provisional de conformitat amb el que preveuen els articles següents.

 

Article 527. Sol·licitud d'execució provisional, despatx d'aquesta execució i recursos.

1. L’execució provisional es pot demanar en qualsevol moment des de la notificació de la resolució en què es tingui per preparat el recurs d’apel·lació o, si s’escau, des del trasllat a la part apel·lant de l’escrit de l’apel·lat adherint-se al recurs, i sempre abans que s’hagi dictat sentència en aquest.

2. Quan se sol·liciti l’execució provisional després d’haver-se remès les actuacions al tribunal competent per resoldre l’apel·lació, el sol·licitant ha d’obtenir prèviament d’aquest testimoni el que sigui necessari per a l’execució i adjuntar l’esmentat testimoni a la sol·licitud.
Si l’execució provisional s’ha sol·licitat abans de la remissió de les actuacions a què es refereix el paràgraf anterior, el secretari judicial ha d’expedir el testimoni abans de fer la remissió.

3. Sol·licitada l'execució provisional, el tribunal l'ha de despatxar llevat que es tracti d'una sentència compresa en l'article 525 o que no contingui pronunciament de condemna a favor del sol·licitant.

4. Contra la interlocutòria que denegui l'execució provisional es pot presentar recurs d'apel·lació, que s'ha de tramitar i resoldre amb caràcter preferent. Contra la interlocutòria que despatxi l'execució provisional no es pot interposar cap recurs, sens perjudici de l'oposició que pugui formular l'executat d'acord amb el que disposa l'article següent.

[Els apartats 1 i 2 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 528. Oposició a l'execució provisional i a actuacions executives concretes.

1. L'executat només es pot oposar a l'execució provisional una vegada hagi estat despatxada.

2. L’oposició a l’execució provisional es pot fonamentar únicament, i sense perjudici del que estableix l’apartat 4 d’aquest article, en les causes següents:

1r En tot cas, haver-se despatxat l’execució provisional amb infracció de l’article anterior.

2n Si la sentència és de condemna no dinerària, perquè resulta impossible o d’extrema dificultat, atesa la naturalesa de les actuacions executives, restaurar la situació anterior a l’execució provisional o compensar econòmicament l’executat mitjançant el rescabalament dels danys i perjudicis que se li causin, si la sentència és revocada.

3. Si la sentència és de condemna dinerària, l'executat no es pot oposar a l'execució provisional, sinó únicament a actuacions executives concretes del procediment de constrenyiment, quan entengui que aquestes actuacions poden causar una situació absolutament impossible de restaurar o de compensar econòmicament mitjançant el rescabalament de danys i perjudicis.

En formular aquesta oposició a mesures executives concretes, l'executat ha d'indicar altres mesures o actuacions executives que siguin possibles i no provoquin situacions similars a les que causaria, a judici seu, l'actuació o la mesura a la qual s'oposa, així com oferir caució suficient per respondre de la demora en l'execució, si el tribunal no accepta les mesures alternatives i el pronunciament de condemna dinerària es confirma posteriorment.

Si l’executat no indica mesures alternatives ni ofereix prestar caució, no és procedent en cap cas l’oposició a l’execució i així ho ha de decretar immediatament el secretari judicial. Contra aquest decret es pot interposar recurs directe de revisió que no produeix efectes suspensius.

4. A més de les causes esmentades en els apartats que precedeixen, l’oposició pot estar fonamentada en el pagament o compliment del que s’ha ordenat en la sentència, que s’ha de justificar documentalment, i també en l’existència de pactes o transaccions que s’hagin convingut i documentat en el procés per evitar l’execució provisional. Aquestes causes d’oposició s’han de tramitar de conformitat amb el que es disposa per a l’execució ordinària o definitiva.

[L'apartat 2, el tercer paràgraf de l'apartat 3, i l'apartat 4 d'aquest article estan redactats de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 529. Substanciació de l'oposició a l'execució provisional o a actuacions executives concretes.

1. L'escrit d'oposició a l'execució provisional s'ha de presentar al tribunal de l'execució dins els cinc dies següents al de la notificació de la resolució que acordi el despatx d'execució o les actuacions concretes a què s'oposi.

2. L'escrit d'oposició a l'execució i els documents que s'hi adjuntin s'han de traslladar a l'executant i als qui s'hagin personat en l'execució provisional, perquè manifestin i acreditin, en el termini de cinc dies, el que considerin convenient.

3. Si es tracta d'execució provisional de sentència de condemna no dinerària i s'ha al·legat la causa segona de l'apartat 2 de l'article 528, d'oposició a l'execució provisional, el qui l'hagi sol·licitat, a més a més d'impugnar tot el que s'hagi al·legat de contrari, pot oferir caució suficient per garantir que, en cas de revocar-se la sentència, es restauri la situació anterior o, si això és impossible, es rescabalin els danys i els perjudicis causats.

La caució es pot constituir en diners en efectiu, mitjançant aval solidari de durada indefinida i pagador a primer requeriment emès per una entitat de crèdit o una societat de garantia recíproca o per qualsevol altre mitjà que, a judici del tribunal, garanteixi la disponibilitat immediata, si s'escau, de la quantitat de què es tracti.

 

Article 530. Decisió sobre l'oposició a l'execució provisional i a mesures executives concretes. Impossibilitat de recórrer.

1. Quan s'estimi l'oposició fonamentada en la causa primera de l'apartat 2 de l'article 528, l'oposició a l'execució provisional s'ha de resoldre mitjançant interlocutòria en la qual s'ha de declarar que no escau que prossegueixi l'execució provisional, i s'han d'alçar els embargaments i les traves i les mesures de garantia que es puguin haver adoptat.

2. Si l'oposició s'ha formulat en cas d'execució provisional de condemna no dinerària, quan el tribunal considera que, si es revoca posteriorment la condemna, seria impossible o extremadament difícil restaurar la situació anterior a l'execució provisional o garantir el rescabalament mitjançant la caució que el sol·licitant es mostra disposat a prestar, ha de dictar interlocutòria en què deixi en suspens l'execució, però subsisteixen els embargaments i les mesures de garantia adoptades i s'han d'adoptar les que siguin procedents, d'acord amb el que disposa l'article 700.

3. Quan, si la condemna és dinerària, l'oposició s'hagi formulat pel que fa a activitats executives concretes, s'ha d'estimar l'oposició si el tribunal considera possibles i d'eficàcia similar les actuacions o mesures alternatives indicades pel provisionalment executat o si, havent ofert aquest una caució que es consideri suficient per respondre de la demora en l'execució, el tribunal aprecia que concorre en el cas una absoluta impossibilitat de restaurar la situació anterior a l'execució o de compensar econòmicament l'executat provisionalment mitjançant el rescabalament ulterior de danys i perjudicis, en cas que la condemna sigui revocada.

L'estimació d'aquesta oposició únicament determina que es denegui la realització de l'activitat executiva concreta objecte d'aquella, i ha de prosseguir el procediment de constrenyiment segons el que preveu aquesta Llei.

4. Contra la interlocutòria que decideixi sobre l'oposició a l'execució provisional o a mesures executives concretes no es pot interposar cap recurs.

 

Article 531. Suspensió de l'execució provisional en cas de condemnes dineràries.

El secretari judicial ha de suspendre mitjançant decret l’execució provisional de pronunciaments de condemna al pagament de quantitats de diners líquides quan l’executat posi a disposició del jutjat, per al seu lliurament a l’executant, sense perjudici del que disposa la secció següent, la quantitat a la qual hagi estat condemnat, més els interessos corresponents i les costes per les quals es va despatxar l’execució. Liquidats aquells i taxades aquestes, el secretari judicial responsable de l’execució provisional ha de decidir sobre la continuació o l’arxivament de l’execució. El decret dictat a aquest efecte és susceptible de recurs directe de revisió davant el tribunal que hagi autoritzat l’execució.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 
SECCIÓ 2a   DE LA REVOCACIÓ O CONFIRMACIÓ DE LA SENTÈNCIA  EXECUTADA PROVISIONALMENT

 

Article 532. Confirmació de la resolució executada provisionalment.

Si es dicta sentència que confirmi els pronunciaments executats provisionalment, l'execució ha de continuar si encara no ha acabat, llevat que hi hagi desistiment exprés de l'executant.

Si la sentència confirmatòria no és susceptible de recurs o no s'hi presenta recurs, l'execució, llevat que hi hagi desistiment, ha de seguir endavant com a definitiva.

 

Article 533. Revocació de condemnes al pagament d'una quantitat de diners.

1. Si el pronunciament provisionalment executat és de condemna al pagament de diners i es revoca totalment, s’ha de sobreseure pel secretari judicial l’execució provisional i l’executant ha de retornar la quantitat que, si s’escau, hagi percebut, reintegrar a l’executat les costes de l’execució provisional que aquest hagi satisfet i rescabalar-lo dels danys i perjudicis que l’execució li hagi ocasionat.

2. Si la revocació de la sentència és parcial, només es retorna la diferència entre la quantitat que ha percebut l'executant i la que resulti de la confirmació parcial, amb l'increment que resulti d'aplicar a aquesta diferència, anualment, des del moment de la percepció, el tipus de l'interès legal dels diners.

3. Si la sentència revocatòria no és ferma, la percepció de les quantitats i increments que preveuen els apartats anteriors d'aquest article es pot pretendre per via de constrenyiment davant el tribunal que n'hagi substanciat l'execució provisional. La liquidació dels danys i els perjudicis s'ha de fer segons el que disposen els articles 712 i següents d'aquesta Llei.

L'obligat a retornar, reintegrar i indemnitzar es pot oposar a actuacions concretes de constrenyiment, en els termes de l'apartat 3 de l'article 528.

[L' apartat 1 d'aquest article estaà redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 534. Revocació en casos de condemnes no dineràries.

1. Si la resolució provisionalment executada que es revoca ha condemnat a el lliurament d'un bé determinat, aquest s'ha de restituir a l'executat, en el concepte en què l'hagi tingut, més les rendes, els fruits o els productes o el valor pecuniari de la utilització del bé.

Si la restitució és impossible, de fet o de dret, l'executat pot demanar que se l'indemnitzi pels danys i els perjudicis, que s'han de liquidar pel procediment que estableixen els articles 712 i següents.

2. Si es revoca una resolució que contingui condemna a fer i aquest s'ha dut a terme, es pot demanar que es desfaci el que s'ha fet i que s'indemnitzi pels danys i els perjudicis causats.

3. Per a la restitució de la cosa, la destrucció del que s'ha fet malament o l'exacció de danys i perjudicis que preveuen els apartats anteriors, escau, en cas que la sentència revocatòria no sigui ferma, la via d'execució davant el tribunal competent per a la provisional.

4. En els casos que preveuen els apartats anteriors, l'obligat a restituir, desfer o indemnitzar s'hi pot oposar, dins de la via d'execució, d'acord amb el que preveu l'article 528 d'aquesta Llei.

 

CAPÍTOL III

De l'execució provisional de sentències de condemna dictades en segona instància

 

Article 535. Execució provisional de sentències dictades en segona instància.

1. L'execució provisional de sentències dictades en segona instància, que no siguin fermes, així com l'oposició a l'execució, s'han de regir pel que disposa el capítol anterior d'aquesta Llei.

2. En els casos a què es refereix l'apartat anterior, l'execució provisional es pot sol·licitar en qualsevol moment des de la notificació de la resolució que consideri preparat el recurs extraordinari per infracció processal o el recurs de cassació, i sempre abans que s'hagi dictat sentència en aquests recursos.

La sol·licitud s'ha de presentar davant el tribunal que hagi conegut del procés en primera instància i s'hi ha d'adjuntar certificació de la sentència l'execució provisional de la qual es pretén, així com testimoniatge de tants particulars com es consideri necessari, la certificació i el testimoniatge que s'han d'obtenir del tribunal que hagi dictat la sentència d'apel·lació o, si s'escau, de l'òrgan competent per conèixer del recurs que s'hagi interposat contra aquesta.

3. L'oposició a l'execució provisional i a mesures executives concretes, en segona instància, es regeix pel que disposen els articles 528 a 531 d'aquesta Llei.

 

Article 536. Confirmació en segona instància de la resolució executada provisionalment.

Si es confirma en tots els seus pronunciaments la sentència de segona instància executada provisionalment, cal atenir-se al que disposa el paràgraf segon de l'article 532.

 

Article 537. Revocació de la resolució executada provisionalment en segona instància.

Quan es revoca la sentència dictada en segona instància i executada provisionalment, són aplicables els articles 533 i 534.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda