Ley de Enjuiciamiento Civil
Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre III: Títol I

Amunt Següent

 Dels títols executius

 

CAPÍTOL I

De les sentències i altres títols executius

 

Article 517. Acció executiva. Títols executius.

1. L'acció executiva s'ha de fonamentar en un títol que comporti l'execució.

2. Només comporten execució els títols següents:

1r La sentència de condemna ferma.

2n Els laudes o les resolucions arbitrals i els acords de mediació, i aquests últims han d'haver estat elevats a escriptura pública d'acord amb la Llei de mediació en afers civils i mercantils.

3r Les resolucions judicials que aprovin o homologuin transaccions judicials i acords aconseguits en el procés, acompanyades, si és necessari per a constància del seu contingut concret, dels corresponents testimoniatges de les actuacions.

4t Les escriptures públiques, sempre que sigui primera còpia; o, si és segona, que estigui donada en virtut de manament judicial i amb citació de la persona a qui hagi de perjudicar o del seu causant, o que s'expedeixi amb la conformitat de totes les parts.

5è Les pòlisses de contractes mercantils signades per les parts i per un corredor de comerç col·legiat que les intervingui, sempre que s'acompanyi certificació en què el corredor esmentat acrediti la conformitat de la pòlissa amb els assentaments del seu llibre registre i la data d'aquests.

6è Els títols al portador o nominatius, legítimament emesos, que representin obligacions vençudes i els cupons, també vençuts, dels títols esmentats, sempre que els cupons confrontin amb els títols i aquests, en tot cas, amb els llibres talonaris.

La protesta de falsedat del títol formulada en l'acte de la confrontació no impedeix, si aquesta és conforme, que es despatxi l'execució, sens perjudici de la oposició posterior a l'execució que pugui formular el deutor al·legant falsedat en el títol.

7è Els certificats no caducats expedits per les entitats encarregades dels registres comptables pel que fa als valors representats mitjançant anotacions en compte als quals es refereix la Llei del mercat de valors, sempre que s'aporti còpia de l'escriptura pública de representació dels valors o, si s'escau, de l'emissió, quan aquesta escriptura sigui necessària, d'acord amb la legislació vigent.

Instada i despatxada l'execució, no caduquen els certificats a què es refereix el paràgraf anterior.

8è La interlocutòria que estableixi la quantitat màxima reclamable en concepte d'indemnització, dictada en casos de rebel·lia de l'acusat o de sentència absolutòria o sobreseïment en processos penals incoats per fets coberts per l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil derivada de l'ús i la circulació de vehicles de motor.

9è Les altres resolucions judicials i documents que, per disposició d'aquesta llei o d'una altra, comportin l'execució.

[Aquest article ha estat modificat per la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309, de 26-12-2003, pp. 46097-46109). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799. Sumplement en llengua catalana al núm. 56, 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].

 

Article 518. Caducitat de l'acció executiva fonamentada en una sentència judicial o una resolució arbitral.

L’acció executiva fonamentada en sentència, en resolució del tribunal o del secretari judicial que aprovi una transacció judicial o un acord assolit en el procés, en resolució arbitral o en acord de mediació caduca si no s'interposa la demanda executiva dins els cinc anys següents a la fermesa de la sentència o resolució.

[Aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799. Sumplement en llengua catalana al núm. 56, 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].
 

Article 519. Acció executiva de consumidors i usuaris fundada en sentència de condemna sense determinació individual dels beneficiats.

Quan les sentències de condemna a què es refereix la regla primera de l’article 221 no hagin determinat els consumidors o usuaris individuals beneficiats per aquella, el tribunal competent per a l’execució, a sol·licitud d’un o diversos interessats i amb audiència del condemnat, ha de dictar interlocutòria en el qual resolgui si, segons les dades, característiques i requisits que estableix la sentència, reconeix els sol·licitants com a beneficiaris de la condemna. Amb testimoni d’aquesta interlocutòria, els subjectes reconeguts poden instar l’execució. El Ministeri Fiscal pot instar l’execució de la sentència en benefici dels consumidors i usuaris afectats.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 26/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE Suplement en llengua catalana al núm. 151, de 25-06-2011, pp. 1-32. Per veure la redacció anterior feu click aquí].
 

Article 520. Acció executiva basada en títols no judicials ni arbitrals.

1. Quan es tracti dels títols executius que preveuen els números 4t, 5è, 6è i 7è de l'apartat 2 de l'article 517, només es pot despatxar execució per quantitat determinada que excedeixi els tres-cents euros:

1r En diners en efectiu.

2n En moneda estrangera convertible, sempre que l'obligació de pagament en aquesta moneda estigui autoritzada o permesa legalment.

3r En una cosa o espècie computable en diners.

2. El límit de quantitat que assenyala l'apartat anterior es pot obtenir mitjançant l'addició de diversos títols executius dels que preveu l'apartat esmentat.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de cinquanta mil pessetes per tres-cents euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)]

 

Article 521. Sentències merament declaratives i sentències constitutives.

1. No es despatxa execució de les sentències merament declaratives ni de les constitutives.

2. Mitjançant la certificació i, si s'escau, el manament judicial oportú, les sentències constitutives fermes poden permetre inscripcions i modificacions en registres públics, sense que calgui que es despatxi execució.

3. Quan una sentència constitutiva contingui també pronunciaments de condemna, aquests s'han d'executar de la manera que aquesta Llei preveu per a aquests.

 

Article 522. Acatament i compliment de les sentències constitutives. Sol·licitud d'actuacions judicials necessàries.

1. Totes les persones i autoritats, especialment les encarregades dels registres públics, han d'acatar i complir el que disposin les sentències constitutives i s'han d'atenir a l'estat o la situació jurídics que se'n derivi, llevat que hi hagi obstacles derivats del mateix registre d'acord amb la seva legislació específica.

2. Els qui hagin estat part en el procés o acreditin un interès directe i legítim poden demanar al tribunal les actuacions necessàries per a l'eficàcia de les sentències constitutives i per vèncer resistències eventuals al que disposin.

 

CAPÍTOL II

Dels títols executius estrangers

 

Article 523. Força executiva a Espanya. Llei aplicable al procediment.

1. Perquè les sentències fermes i altres títols executius estrangers comportin l'execució a Espanya cal atenir-se al que disposen els tractats internacionals i les disposicions legals sobre cooperació jurídica internacional.

2. En tot cas, l'execució de sentències i títols executius estrangers s'ha de portar a terme a Espanya de conformitat amb les disposicions d'aquesta Llei, llevat que es disposi una altra cosa en els tractats internacionals vigents a Espanya.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda