Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre II: Títol VI

Anterior Amunt

De la revisió de sentències fermes

 

Article 509. Òrgan competent i resolucions susceptibles de recurs.

La revisió de sentències fermes s'ha de sol·licitar a la Sala Civil del Tribunal Suprem o a les sales civil i penal dels tribunals superiors de justícia, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

 

Article 510. Motius.

És procedent la revisió d'una sentència ferma:

1r Si després de pronunciada, es recobren o s'obtenen documents decisius dels quals no s'ha pogut disposar per força major o per obra de la part en favor de la qual s'ha dictat.

2n Si s'ha dictat en virtut de documents dels quals, en el moment de dictar-se, una de les parts ignorava que havien estat declarats falsos en un procés penal, o la falsedat dels quals s'hagi declarat després penalment.

3r Si s'ha dictat en virtut d'una prova testifical o pericial, i els testimonis o els perits han estat condemnats per fals testimoni donat en les declaracions que van servir de fonament a la sentència.

4t Si s'ha guanyat injustament en virtut de suborn, violència o maquinació fraudulenta.

 

Article 511. Legitimació activa.

Pot sol·licitar la revisió qui hagi estat part perjudicada per la sentència ferma impugnada.

 

Article 512. Termini d'interposició.

1. En cap cas no es pot sol·licitar la revisió un cop transcorreguts cinc anys des de la data de la publicació de la sentència que es pretén impugnar. S'ha de rebutjar qualsevol sol·licitud de revisió que es presenti passat aquest termini.

2. Dins el termini assenyalat en l'apartat anterior, es pot sol·licitar la revisió sempre que no hagin transcorregut tres mesos des del dia en què es descobreixin els documents decisius, el suborn, la violència o el frau, o en què s'hagi reconegut o declarat la falsedat.

 

Article 513. Dipòsit.

1. Per poder interposar la demanda de revisió és indispensable que s'hi adjunti un document justificatiu d'haver dipositat a l'establiment destinat a aquest efecte la quantitat de tres-cents euros. Aquesta quantitat s'ha de retornar si el tribunal estima la demanda de revisió.

2. La falta o insuficiència del dipòsit esmentat, quan no se solucioni dins el termini que el secretari judicial assenyali a aquest efecte, que no ha de ser en cap cas superior a cinc dies, determina que el tribunal repel·leixi de ple la demanda.

[L' apartat 2 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 514. Substanciació.

1. Presentada i admesa la demanda de revisió, el secretari judicial ha de sol·licitar que es remetin al tribunal totes les actuacions del plet la sentència del qual s’impugna, i ha de citar tots els que hi hagin litigat, o els seus drethavents, perquè dins el termini de vint dies contestin a la demanda i hi exposin el que convingui al seu dret.

2. Contestada la demanda de revisió o transcorregut el termini anterior sense haver-ho fet, s'ha de donar a les actuacions la tramitació establerta per als judicis verbals.

3. En tot cas, el ministeri fiscal ha d'informar sobre la revisió abans que es dicti sentència sobre si és procedent l'estimació de la demanda.

4. Si se susciten qüestions prejudicials penals durant la tramitació de la revisió, s'han d'aplicar les normes generals que estableix l'article 40 d'aquesta Llei, sense que operi ja el termini absolut de caducitat a què es refereix l'apartat 1 de l'article 512.

[L' apartat 1 d'aquest article està redactat de conformitat amb la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina Judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313; Suplement en llengua catalana al núm. 266, pp. 1-198; correcció d'errades BOE núm. 84, de 07-04-2010, p. 31545; Suplement en llengua catalana al núm. 84, p. 1). Per a veure la redacció anterior faci click aquí]

 

Article 515.Suspensió eventual de l'execució.

Les demandes de revisió no suspenen l'execució de les sentències fermes que les motivin, llevat del que disposa l'article 566 d'aquesta Llei.

 

Article 516. Decisió.

1. Si el tribunal considera procedent la revisió sol·licitada, ho ha de declarar i ha de rescindir la sentència impugnada. A continuació ha de manar que s'expedeixi certificació de la resolució i ha de retornar les actuacions al tribunal del qual procedeixin perquè les parts usin del seu dret, segons els convingui, en el judici corresponent.

En aquest judici, s'han de prendre com a base i no es poden discutir les declaracions fetes en la sentència de revisió.

2. Si el tribunal desestima la revisió sol·licitada, s'ha de condemnar a costes el demandant, que perd el dipòsit que hagi deixat.

3. Contra la sentència que dicti el tribunal de revisió no es pot interposar cap recurs.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda