Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre I: Títol VIII

Anterior Amunt

De la bona fe processal

 

Article 247. Respecte de les regles de la bona fe processal. Multes per incompliment.

1. Els que intervenen en tota mena de processos s'han d'ajustar en les seves actuacions a les regles de la bona fe.

2. Els tribunals han de rebutjar de manera fonamentada les peticions i els incidents que es formulin amb un abús manifest de dret o que comportin frau de llei o processal.

3. Si els tribunals consideren que alguna de les parts ha actuat conculcant les regles de la bona fe processal, li pot imposar, de manera motivada, i respectant el principi de proporcionalitat, una multa que pot oscil·lar de 180 a 6.000 euros, i en cap cas no pot superar la tercera part de la quantia del litigi.

Per determinar la quantia de la multa el tribunal ha de tenir en compte les circumstàncies del fet de què es tracti, com també els perjudicis que s'hagin pogut causar al procediment o a l'altra part.

4. Si els tribunals entenen que l'actuació contrària a les regles de la bona fe pot ser imputable a algun dels professionals que intervenen en el procés, sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, han de traslladar aquesta circumstància als col·legis professionals respectius per si pot ser procedent la imposició d'algun tipus de sanció disciplinària.

[Aquest article ha estat redactat conforme al Reial Decret 1417/2001, de 27 de desembre, pel qual es procedeix a la conversió a  euros de les quantitats establertes en la Llei de Enjudiciament Civil, en concret s’ha modificat la quantitat de trenta mil a un milió de pessetes per cent vuitanta a sis mil euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)].

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda