Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 447. Sentència. Absència de cosa jutjada en casos especials.

1. Practicades les proves si s’han proposat i admès, o exposades, en un altre cas, les al·legacions de les parts, es dóna per acabada la vista i el Tribunal ha de dictar sentència dins els 10 dies següents. S’exceptuen els judicis verbals en què es demani el desnonament de finca urbana, en què la sentència es dicta en els cinc dies següents, i es convoca en l’acte de la vista les parts a la seu del Tribunal per rebre la notificació, que té lloc el dia més pròxim possible dins els cinc següents al de la sentència. 

2. No produeixen efectes de cosa jutjada les sentències que posin fi als judicis verbals sobre tutela sumària de la possessió, les que decideixin sobre la pretensió de desnonament o recuperació de finca, rústica o urbana, donada en arrendament, per impagament de la renda o el lloguer, i sobre altres pretensions de tutela que aquesta Llei qualifiqui de sumària.

3. També manquen d'efectes de cosa jutjada les sentències que es dictin en els judicis verbals en què es pretengui l'efectivitat de drets reals inscrits davant els qui s'hi oposin o en pertorbin l'exercici, sense disposar de títol inscrit.

4. Tampoc no tenen efectes de cosa jutjada les resolucions judicials en les quals, en casos determinats, les lleis neguin aquells efectes.

[L'apartat 1 d'aquest article ha estat modificat per la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de bienes de consumo (BOE núm. 165, de 11-07-2003, pp. 27160-27164; Suplement en llengua catalana al núm. 16, pp. 3141-3143)]

[L'apartat 1 i l'apartat 2 d'aquest article han estat modificats per la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis (BOE núm.283, de 24-11-2009 suplement en llengua catalana pp.1-8). Per veure la redacció vigent feu click aquí].

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda