Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 18/2003

Anterior Amunt Següent

Article 17

Impostos cedits a la Generalitat

1. El Govern, en el marc del sistema de finançament autonòmic vigent i en exercici de les competències normatives assumides per la Generalitat en matèria tributària, especialment pel que fa als tributs cedits, ha de promoure les mesures fiscals de suport a les famílies següents:

a) En l'impost sobre la renda de les persones físiques: deduccions en la quota pel naixement d'un fill o filla, per adopció o acolliment d'un infant i per accés a l'habitatge en règim de lloguer o de propietat de famílies nombroses i de fills majors d'edat. La llei de mesures fiscals de la Generalitat pot modificar l'import de les deduccions i, si escau, els límits econòmics exigits amb relació a la base imposable dels contribuents.

b) En l'impost sobre successions i donacions: reduccions en funció del grau de parentiu amb la persona causant o la persona donant, especialment per als fills menors d'edat. Les adquisicions mortis causa per la successió entre persones que mantenen una relació paterno-filial de fet s'igualen, als efectes de l'impost sobre successions i donacions, a les que correspondrien per als descendents i els adoptats o per als ascendents i els adoptants. A aquests efectes es consideren relacions paterno-filials de fet les relacions que s'estableixen entre una persona i els fills del seu cònjuge o de la seva parella estable.

c) En l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses: tipus reduït aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa, de joves o de persones discapacitades.

2. Als efectes de l'impost sobre successions i donacions, els membres d'una unió estable reconeguda per la Llei 10/1998 tenen els mateixos drets que els cònjuges respecte a les adquisicions mortis causa d'un dels convivents en l'herència de l'altre.

3. Als efectes del que disposa l'apartat 1, s'entén per habitatge habitual el que s'ajusta a la definició i als requisits establerts per la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda