Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 32

Règim jurídic

1. Tots els actes administratius que dimanen dels òrgans de govern i administratius del Centre de Mediació Familiar de Catalunya poden ésser objecte de recurs d’alçada davant l’òrgan que sigui el superior jeràrquic del que ha dictat l’acte. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar davant el conseller o consellera de Justícia en els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu.

2. La interposició del recurs contenciós administratiu és procedent segons el que estableix la llei d’aquesta jurisdicció.

3. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les normes que li són aplicables, i la reclamació prèvia ha d’ésser resolta pel conseller o consellera de Justícia.

4. Als actes dels òrgans dels col·legis professionals, els és aplicable el règim de recursos establert pels estatuts respectius.