Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 12

Imparcialitat

1. La persona mediadora té el deure de la imparcialitat i, en conseqüència, ha d’ajudar els participants a assolir els acords pertinents sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.

2. Si en un moment determinat hi ha conflicte d’interessos entre les parts i la persona mediadora, o algun vincle de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al quart grau, amistat íntima o enemistat manifesta entre la persona mediadora i una de les parts, la persona mediadora n’ha de declinar la designació. En cas de dubte, la persona mediadora pot demanar un informe al seu col·legi professional.

3. En cas que es produeixi algun dels supòsits establerts per l’apartat 2 i la persona mediadora no n’hagi declinat la designació, la part pot, en el termini de cinc dies des que té coneixement de la designació de la persona mediadora, recusar-ne el nomenament mitjançant escrit motivat on faci constar les causes de la recusació. Aquest escrit s’ha de presentar davant el Centre de Mediació Familiar de Catalunya.