Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 5

Persones legitimades i àmbit de la mediació

1. Són legitimades per a instar la mediació familiar que regula aquesta Llei les persones unides per vincle matrimonial o que formen una unió estable de parella i les que, sense formar una unió estable de parella, tenen fills comuns, per a la solució de conflictes en les situacions que s’indiquen:

Primer. Persones unides pel vincle matrimonial:

a) En les crisis de convivència sorgides abans de la iniciació de qualsevol procés judicial, per a arribar als acords necessaris i per a canalitzar i simplificar el conflicte per la via judicial del comú acord, quan les parts ja han decidit trencar la convivència.

b) En l’elaboració dels acords necessaris per a l’assoliment del conveni regulador de la separació o el divorci contenciosos.

c) En l’establiment de les mesures en execució de les sentències de nul·litat de matrimoni civil.

d) En el compliment de les sentències recaigudes en els procediments de separació i divorci de matrimoni.

e) En la modificació de les mesures establertes per resolució judicial ferma, per raó de circumstàncies sobrevingudes.

Segon. Persones que formen una unió estable de parella, regulada per la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella:

a) En les crisis de convivència sorgides abans de la iniciació de qualsevol procés judicial, per a canalitzar de mutu acord els efectes de la ruptura de la unió i, si és el cas, simplificar el conflicte.

b) En les qüestions que fan referència als fills comuns menors d’edat o discapacitats, tant en el curs de la convivència, amb motiu de la ruptura o després d’aquesta.

c) En l’establiment de les mesures en execució de les sentències relatives al pagament de compensacions econòmiques o de pensions periòdiques.

d) En la modificació de les mesures aprovades per resolució judicial ferma, per raó de circumstàncies sobrevingudes.

Tercer. Persones no incloses en els apartats primer i segon, en les qüestions que sorgeixen en l’exercici de la potestat respecte als fills comuns.

2. També pot demanar la mediació regulada per aquesta Llei qualsevol persona que tingui un conflicte per raó d’aliments entre parents o d’institucions tutelars.

3. Fora dels casos fixats pels apartats 1 i 2, les persones interessades a sol·licitar els serveis d’una persona mediadora es poden adreçar als registres dels col·legis professionals, però no és aplicadora aquesta Llei a la mediació que es dugui a terme, excepte en el capítol V pel que fa a la persona mediadora.