Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 3

Funcions del Centre de Mediació Familiar de Catalunya

Per a complir el seu objecte, el Centre de Mediació Familiar de Catalunya exerceix les funcions següents:

a) Fomentar i difondre la mediació en l’àmbit familiar establerta per aquesta Llei.

b) Estudiar les tècniques de mediació familiar.

c) Gestionar el Registre general de persones mediadores.

d) Homologar, a l’efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres corresponents, els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.

e) Designar, si escau, a proposta dels serveis de mediació familiar dels diversos col·legis professionals, la persona mediadora quan no ho fan les parts.

f) Fer el seguiment de les mediacions i arbitrar la solució de les qüestions organitzatives que se susciten en relació amb el procés de mediació i no formen part de l’objecte sotmès a mediació.

g) Elaborar propostes i emetre els informes sobre el procés de mediació que, en relació amb les seves funcions, li siguin demanats per la persona titular del Departament.

h) Elaborar una memòria anual de les activitats dutes a terme pel Centre.

i) Trametre al col·legi professional corresponent les queixes o les denúncies que es presentin com a conseqüència de les actuacions de les persones mediadores inscrites en els seus registres i fer-ne el seguiment.