Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 22

Normes deontològiques

1. El codi deontològic estableix les normes que han de regir la conducta de les persones mediadores.

2. La persona mediadora ha de vetllar per no influenciar les parts i que siguin aquestes les que trobin per si mateixes la millor solució al conflicte plantejat.

3. La persona mediadora ha de tenir cura que no es produeixi un desequilibri de poder entre les parts i ha de procurar que en els acords es prioritzin l’interès superior i el benestar dels fills menors o discapacitats.

4. El mediador o mediadora ha de mantenir durant tot el procés imparcialitat total respecte a les parts. En el cas que no pugui, per algun motiu, o cregui que no pot ser absolutament imparcial ja que hi ha algun vincle de parentiu, afectiu o familiar amb alguna de les parts o bé amistat o enemistat amb alguna d’aquestes o amb alguns dels seus familiars, ha d’informar les parts d’aquest fet i deixar la mediació. Aquestes circumstàncies s’estenen també a les persones professionals que comparteixen despatx amb la persona mediadora.

5. La persona mediadora no pot acceptar una mediació en què la seva intervenció sigui incompatible amb els seus interessos. Els conflictes d’interessos entre la persona mediadora i les parts també s’estenen a les persones professionals que comparteixen despatx amb el mediador o mediadora. Tampoc pot dur a terme cap activitat professional amb una de les parts o les dues, tret de l’estricta actuació que hi mantingui com a persona mediadora.

6. El mediador o mediadora ha de respectar en tot moment el caràcter de confidencialitat propi de la mediació. El principi de confidencialitat s’estén a totes les persones que treballen amb el mediador o mediadora i hi mantenen una relació laboral o professional.

7. La persona mediadora resta exempta de l’obligatorietat de la confidencialitat només en els casos següents:

a) Quan la informació no és personalitzada i s’utilitza per a finalitats d’estadístiques, de formació i de recerca.

b) Quan comporta una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d’una persona.

8. Les persones mediadores no poden percebre ni oferir cap remuneració relacionada amb la derivació de clients o clientes, i en cap cas ni sota cap concepte no poden requerir cap quantitat a les parts que tinguin reconegut el dret d’assistència gratuïta.

9. El mediador o mediadora designats pel Centre o pels col·legis professionals es comprometen a acceptar les normes que el Centre estableixi en relació amb la tramitació dels expedients de mediació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda