Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 15

Tramitació de sol·licituds

1. El Centre o el col·legi professional corresponent comprovarà les sol·licituds rebudes, i en cas que  constati que hi ha deficiències en la sol·licitud o que la documentació presentada resulta insuficient, ho comunicarà a la persona interessada i fixarà amb precisió els defectes o les mancances que s’hi percebin i llurs conseqüències, i la requerirà perquè l’esmeni o hi adjunti la documentació pertinent en el termini de 10 dies hàbils. Si un cop transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes necessàries o no s’ha aportat la documentació requerida, el Centre o el col·legi professional que correspongui arxivarà la sol·licitud i ho notificarà a la persona interessada.

2. Resolta provisionalment de manera favorable la sol·licitud, el procediment continuarà amb les tramitacions següents:

a) Si la sol·licitud l’ha resolt provisionalment el Centre, quan correspongui designarà la persona mediadora i la traslladarà al col·legi d’advocats corresponent perquè si és precís designi provisionalment advocat o advocada i, si escau, es tramiti també la designació de procurador o procuradora. Un exemplar de la sol·licitud es tramet a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, que és qui la resoldrà definitivament.

b) Si la sol·licitud l’ha resolt provisionalment el col·legi d’advocats, la traslladarà al Centre per a la designació de persona mediadora i continuarà la tramitació indicada a l’apartat anterior.

c) Si la sol·licitud l’ha resolt provisionalment qualsevol dels altres col·legis professionals, traslladarà la sol·licitud al Centre i, si escau, al col·legi d’advocats i en tots els casos a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta per continuar la tramitació assenyalada a l’apartat a) d’aquest article.

3. La sol·licitud resolta provisionalment continuarà amb el procediment que estableix l’article 12 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, per a la seva resolució definitiva.

Article 16

Procediment de designació

1. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora. Si no ho fan, el Centre fa la designació.

2. El Centre procedirà a la designació per decisió de l’autoritat judicial o quan s’ha resolt provisionalment de manera favorable la sol·licitud de les parts d’acord amb l’article anterior. El Centre designa la persona mediadora del seu registre que correspongui correlativament segons l’ordre d’inscripció amb caràcter rotatori i ho notifica a les parts i també a la persona mediadora, i, si s’escau, a l’autoritat judicial, perquè s’iniciï el procés una vegada hagi transcorregut el termini de cinc dies hàbils que estableix l'apartat 5 d'aquest article. En l'àmbit de Barcelona, la designarà el director o directora del Centre, i a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre, les persones titulars de les corresponents delegacions.

3. En la designació s’ha d’especificar l’objecte de la mediació i si aquesta és total o parcial.

4. La persona mediador que havent estat designada no pugui ser localitzada per portar a terme una mediació, un cop se li hagi tramès la designació per correu certificat, perd el torn que li correspon i passa al final del Registre de persones mediadores.

5. La persona mediadora disposa del termini de cinc dies hàbils per acceptar la designació. Dins d’aquest interval pot declinar-la per les causes que expressa la Llei o ser recusada per una o ambdues parts.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda