Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de Família

Anterior Amunt Següent

Article 128. Cognoms de l'adoptat o adoptada

1. La persona que és adoptada conjuntament porta els cognoms dels adoptants en l'ordre que estableix la llei o en l'ordre que aquests acordin en la inscripció del primer fill o filla que tinguin en comú. Si els adoptants són del mateix sexe, l'ordre dels cognoms és el que elegeixin de comú acord. Si no hi ha acord, l'ordre el decideix el jutge o jutgessa de primera instància, dins el procediment d'adopció.

2. L'adoptat o adoptada per una persona porta els cognoms d'aquesta, llevat del cas a què es refereix l'article 117.1.a, en el qual conserva el cognom de la persona amb qui té el vincle de filiació establert prèviament, d'acord amb les normes de l'apartat 1 respecte de l'ordre dels cognoms. Si aquesta persona és del mateix sexe que l'adoptant, ambdós han d'establir l'ordre dels cognoms de comú acord en el moment de l'adopció. Si no hi ha acord, l'ordre el decideix el jutge o jutgessa de primera instància."

3. L'ordre dels cognoms es pot invertir a petició de l'adoptant en el moment de l'adopció o de la persona adoptada a partir de l'emancipació o de la majoritat.

4. Les persones adoptades majors d'edat o emancipades poden conservar els cognoms d'origen, si així ho sol.liciten en el moment de l'adopció.

5. En els supòsits anteriors d'elecció, petició d'inversió o conservació, en el moment de l'adopció, els cognoms de la persona adoptada han d'ésser acordats expressament en la part dispositiva de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela (DOGC núm. 4366, de 19-04-2005, p. 9935). Si vol veure l'anterior redacció d'aquest article, cliqui aquí.]