Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 33

Disposicions finals

Disposició final primera

Resten derogats per aquesta Llei els articles 296 a 319 i 336 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya i la Llei del 31 de desembre de 1945, de l'Estat, sobre Inscripció, Divisió i Redempció de Censos a Catalunya, amb les modificacions successives fins a la Llei del 26 de desembre de 1957.

Disposició final segona

1. Resten modificats els articles 76 i 192 segon, de la Compilació de Dret Civil de Catalunya, que han de dir:

Article 76

En la facultat d'alienar que correspon a l'heretant, no s'entendran compresos, llevat de pacte exprés contrari, els contractes de vitalici, censal o cens. Això no obstant, si, regint el principi d'unitat familiar, l'hereu o els seus haguessin deixat de treballar a favor de la casa, l'heretant podrà celebrar els contractes expressats en la quantitat que, atesa la seva situació personal i patrimonial, hom estimi necessària per a assegurar a ell, l'esposa i els fills menors d'edat o incapacitats per al treball una renda o un cànon suficient per a viure decorosament, segons el rang social de la casa.

Si manca el consentiment de l'hereu caldrà l'autorització judicial, amb citació de prèvia de l'hereu i tots els altres interessats en l'heretament, a aquest efecte.

Article 192

Segon. Retrovendre béns comprats a carta de gràcia o amb pacte de retre; atorgar les alienacions a què s'hagués obligat el fideïcomitent i les procedents d'un dret d'opció; redimir censos, i consentir la cancel·lació d'inscripcions d'hipoteca constituïdes en garantia de crèdits hereditaris ja extingits o que se satisfacin, sempre que els interessats exigeixin els expressats actes.

2. També es modifica la rúbrica del Títol 4 del Llibre 3 de la dita Compilació, la qual ha d'ésser "De la rabassa morta" i la rúbrica del Capítol 1, Títol 1 del Llibre 4, la qual passa a ésser "Dels censals i els violaris".

Disposició final tercera

Respecte a la redempció dels censos de l'Estat, cal atenir-se a les disposicions vigents sobre el règim patrimonial de l'Estat.