Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 8

La pensió

1. La pensió o prestació periòdica constitueix el contingut essencial del dret de cens.

2. La pensió solament pot consistir en diners. En el títol de constitució del cens, o també, posteriorment, per acord entre el censalista i el censatari, es pot determinar una clàusula d'estabilització del valor de la pensió.

3. La pensió ha d'ésser sempre anual, sens perjudici que per estipulació o per clàusula expressa es pugui determinar una forma fraccionada de pagament.

4. El censalista té dret a rebre la pensió per anualitats vençudes o, en el cas del cens vitalici, per anualitats avançades, si no es determina el contrari. El lloc de pagament, si no hi ha previsió expressa, és el domicili del censatari. La finca respon del pagament de les pensions vençudes i no satisfetes i, si escau, també respon del pagament dels lluïsmes. Respecte a un tercer cal atenir-se al que estableixen les disposicions de la legislació hipotecària.

5. El censalista, en el moment de lliurar el rebut de qualsevol pensió, té dret a rebre del censatari un resguard on consti que el pagament s'ha fet.

6. La finca respon del pagament de les pensions vençudes i no satisfetes i, si escau, també respon del pagament dels lluïsmes. Respecte a un tercer, cal atenir-se al que estableixen les disposicions de la legislació hipotecària.

7. La manca de pagament de les pensions no fa caure la finca en comís. El comís no pot ésser pactat en el títol de constitució del cens.